Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim Materskej školy 1, ul. Hviezdoslavova do konca šk. roku 2019/2020

Prevádzková doba materskej školy: 6:45 – 15:45

Príchod detí do 7:45 hod.

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 • Dieťa prichádza a odchádza do MŠ len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti (v prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov). Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ (nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov).
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy (šatňa) pohybuje vždy v rúšku (zakazuje sa pohybovať sprevádzajúcej osobe v iných priestoroch – WC, umývarka, trieda, spálňa).
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky (hygienicky zabalené).
 • Pred vstupom do budovy (pri príchode, alebo odchode) sprevádzajúca osoba zvoní na zvonček (v prípade, že sa už v šatni niekto nachádza)…bude vyzvaný zodpovedným pracovníkom čakať (a dodržiava bezbečnostné odstupy).
 • Pred vstupom do budovy MŠ bude prebiehať každodenný zdravotný filter:
  1. meranie teploty bezdotykovým teplomerom,
  2. dezinfekcia rúk,
  • zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni) písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivá tvoria prílohu dokumentu – prosíme doniesť už vypísané),
  • v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) poverený zamestnanec dieťa nepreberie. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a kontaktuje sa zákonný zástupca, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
  • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
  • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 • Osobitná pozornosť sa venuje sprísneným podmienkam upratovania a potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Zákonný zástupca dieťaťa rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu, jedla a nápojov z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Umyvárky sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (pre bezpečné osušenie rúk sa textilné uteráky nebudú nepoužívať). Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a nebudú sa nepoužívajú.

 

Organizácia a obsah vzdelávania:

 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v exteriéri (v areáli MŠ).
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Materská škola nebude pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu ale v rámci možností sa bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí.
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie (rozlúčku s predškolákmi, Deň rodiny, exkurzie a výlety, divadelné predstavenia a pod.) s výnimkou logopedickej starostlivosti.

V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ na telefónnom čísle: 052/7795236.

 

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka materskej školy

 

Prílohy:

Vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia
(publikované 28.5.2020)

Vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia
(publikované 28.5.2020)

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu
(publikované 28.5.2020)

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu
(publikované 28.5.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...