Jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 4.6.2020 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod. do obradnej miestnosti obecného úradu.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Zmena rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2020 č. 2
  5. Schválenie záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2019
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
  7. Zmeny organizačnej štruktúry obecného úradu
  8. Rôzne
  9. Záver

V Hranovnici, dňa 29.5.2020

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 1.6.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...