Udržujte trávnaté plochy pokosené, predídete rozširovaniu burín a možnému vzniku a šíreniu požiaru!

Obec Hranovnica vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov a užívateľov poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy, aby dodržiavali svoju zákonnú povinnosť a realizovali všetky opatrenia proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, a to pravidelným udržiavaním trávnatých plôch kosením. Z hľadiska požiarnej prevencie je potrebné pripomenúť, že v čase letných horúčav predstavuje vysoká suchá tráva potenciálne nebezpečenstvo pre vznik a šírenie požiaru!

Túto povinnosť ukladá § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade nerešpektovania nariadení uvedeného zákona, je možné uložiť pokutu fyzickej osobe až do výšky 330,- €, v prípade právnickej osoby, respektíve fyzickej osoby – podnikateľa až do výšky 33 200,- €.

Mohlo by Vás zaujímať...