Vyhlásenie výberového konania: 2 pracovné miesta terénneho pracovníka

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.7.2020 o 9.00 hod. v priestoroch Obradnej miestnosti na Obecnom úrade Hranovnica.

  • Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.
  • Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude pozvaný na výberové konanie.
  • Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP II. – NEOTVÁRAŤ“.
  • Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.7.2020 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke). Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií o tomto výberovom konaní sa dozviete v priloženom dokumente:

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania: 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)
(publikované 6.7.2020)

 

Mohlo by Vás zaujímať...