Príručka Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s. na území obce Hranovnica financuje triedený zber komunálnych odpadov. Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami (ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) zabezpečuje na území obce Hranovnica zmluvný partner OZV Natur-pack, a.s., zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.

S cieľom propagovať triedený zber vyhradeného prúdu odpadov, ktorými sú PAPIER, PLASTY, SKLO, KOVY a VKM (tzv. tetrapack) pomocou rôznych informačných kanálov, sa OZV Natur-pack, a.s. obrátila na nás s požiadavkou o spoluprácu pri šírení informačných materiálov a povedomia o ich aktivitách.

Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť na unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu„. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v našich partnerských samosprávach. Materiál je určený pre samosprávy a širokú verejnosť, vrátane škôl po celom Slovensku. Organizácia pre Vás tiež pripravila zjednodušený materiál vo forme letáku.

Organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-pack, a.s.:
Príručka Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

(publikované 3.8.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...