Dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 2.9.2020 (t.j.streda) o 16.00 hod. do obradnej miestnosti obecného úradu.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Zmena rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2020 č. 3
  5. Majetkoprávne záležitosti
  6. Rôzne
  7. Záver

V Hranovnici, dňa 26.8.2020

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 26.8.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...