Obec Hranovnica pripomína: Žiadosti o poskytnutie dotácií je možné podávať do 31.10.2020

Obec Hranovnica pripomína všetkým oprávneným subjektom, že žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hranovnica na kalendárny rok 2021 je potrebné podať najneskôr do 31.10.2020. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Prideľovanie dotácií sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Obce Hranovnica č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hranovnica, ktorého prílohou č.1 je aj formulár žiadosti o poskytnutie dotácie.

VZN č. 4/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hranovnica

Mohlo by Vás zaujímať...