Trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 8.10.2020 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod. do Klubu obce.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hranovnica
  5. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav, kód výzvy: OPLZ-PO5-2020-4
  6. Majetkoprávne záležitosti
  7. Rôzne
  8. Záver

V Hranovnici, dňa 5.10.2020

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Upozorňujeme občanov, že počet miest pre hostí bude obmedzený maximálnou kapacitou miestnosti (v zmysle aktuálnych opatrení proti šíreniu COVID-19, ktoré sú platné od 1.10.2020).

 

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 5.10.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...