Štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 7.12.2020 (t.j. pondelok) o 16.00 hod. do Klubu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica za školský rok 2019/2020
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, SNP 219, Hranovnica za školský rok 2019/2020
 6. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2020 č. 4
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hranovnica na 1. polrok 2021
 8. Schválenie podaných žiadostí o dotácie na rok 2021
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 2/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Hranovnica na roky 2021 – 2023
 12. Návrh rozpočtu Obce Hranovnica na roky 2021 – 2023
 13. Majetkoprávne záležitosti
 14. Rôzne
 15. Záver

V Hranovnici, dňa 2.12.2020

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Upozorňujeme občanov, že štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici je neverejné (v zmysle aktuálnych opatrení proti šíreniu COVID-19, ktoré sú platné od 15.10.2020).

 

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 2.12.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...