Prerušenie prevádzky Obecného úradu v Hranovnici z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Obec Hranovnica oznamuje, že obecný úrad bude vzhľadom na vládou prijaté opatrenia z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zamestnancov zatvorený až do odvolania.

  • V prípade matričnej udalosti – úmrtia, môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 0905 841 154 alebo mailovej adrese matrika@hranovnica.sk. Pri návšteve úradu je nevyhnutné mať zakryté ústa a nos rúškom alebo iným ochranným prostriedkom. V ostatných prípadoch bude matrika komunikovať výlučne elektronicky.
  • V prípade požiadaviek týkajúcej sa miestnych daní môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 052/788 32 76 alebo mailovej adrese dane@hranovnica.sk. Referát daní a poplatkov bude komunikovať výlučne elektronicky.
  • V prípade požiadaviek týkajúcej sa stavebných konaní môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 052/788 33 07 alebo mailovej adrese stavebny.urad@hranovnica.sk. Stavebný úrad bude komunikovať výlučne elektronicky.
  • Všetky platby adresované Obci je možné vykonať len bezhotovostným prevodom, vkladom na účet Obce alebo poštovým poukazom! Dbajte, prosím, na správne vyplnenie údajov o platbe. Platí to tak pre miestne dane, poplatok za komunálny odpad aj správne poplatky.
    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

V Hranovnici, dňa 30.12.2020

 

Vladimír Horváth
starosta obce

Mohlo by Vás zaujímať...