Cez víkend (13.-14.2.) sa opäť uskutoční testovanie na COVID-19 aj pre verejnosť

Na základe uznesenia vlády SR sa v obci Hranovnica počas víkendu (13.-14.2.2021) uskutoční ďalšie kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 aj pre verejnosť.


Miesto testovania

V obci Hranovnica budú 2 odberné miesta. Prvé odberné miesto sa bude nachádzať na obecnom úrade (vstup zo strany knižnice), druhé odberné miesto bude v budove základnej školy.

 

Odberné miesto č. 1 (obecný úrad – vstup zo strany knižnice):

Čas testovania

Testovanie sa uskutoční v dňoch 13.2.2021 (sobota) a 14.2.2021 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 17.30 hod.). Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.


Kto sa má testovať na tomto odbernom mieste

Na tomto odbernom mieste sa budú môcť otestovať všetci obyvatelia obce Hranovnica s výnimkou tých, pre ktorých je určené odberné miesto č. 2.

 

Odberné miesto č. 2 (základná škola):

Čas testovania:

Testovanie sa uskutoční dňa 13.2.2021 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 17.30 hod.). Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.


Kto sa má testovať na tomto odbernom mieste

Na tomto odbernom mieste sa budú môcť otestovať:

  • zamestnanci Základnej školy Hranovnica, Materskej školy, Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica a Materskej školy, SNP č. 219, Hranovnica,
  • obaja zákonní zástupcovia žiakov oboch materských škôl,
  • obaja zákonní zástupcovia žiakov prvého stupňa základnej školy,
  • žiaci nasledovných tried základnej školy: 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C, 9.A, 9.B,
  • zákonní zástupcovia žiakov nasledovných tried základnej školy: 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C, 9.A, 9.B.


Harmonogram testovania

Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu testovania bol určený nasledovný harmonogram testovania:

  • 8.00 – 10.00 hod.: zákonní zástupcovia žiakov Materskej školy, Hviezdoslavova č.325,
  • 10.00 – 13.00 hod.: zákonní zástupcovia a žiaci (len uvedené triedy druhého stupňa ZŠ) základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Hviezdoslavovej,
  • 14.00 – 18.00 hod.: zákonní zástupcovia a žiaci (len uvedené triedy druhého stupňa ZŠ) základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Mlynskej a SNP.

Pre zabezpečenie plynulého priebehu testovania dôrazne žiadame, aby sa osoby, ktoré sa majú ísť na testovanie v sobotu do základnej školy tento termín dodržali a neblokovali možnosť otestovania pre ostatných obyvateľov na odbernom mieste na obecnom úrade.


Priebeh testovania

Samotné testovanie bude prebiehať nasledovne:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 14 – dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozostupy.

 

Mohlo by Vás zaujímať...