Vyhlásenie výberového konania: 1 pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby.


Minimálne kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie:

  1. ukončená povinná školská dochádzka,
  2. dosiahnutie veku 18 rokov,
  3. bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý vyžiada Obec na základe súhlasu uchádzača).

Výberové kritéria:

  1. skúsenosti v oblasti činnosti poriadkovej služby,
  2. znalosť pomerov v marginalizovanej komunite,
  3. znalosť jazyka obyvateľov marginalizovanej komunity,
  4. akceptácia zo strany komunity.

Uchádzač je povinný doručiť svoju písomnú žiadosť a všetky požadované doklady najneskôr do pondelka 22.2.2021, 11.00 hod. na adresu: Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica s označením: „Výberové konanie MOPS 2021 – Neotvárať“.

Vzhľadom na to, že obecný úrad je až do odvolania uzavretý pre návštevníkov, žiadatelia použijú na doručenie svojej žiadosti poštovú schránku pri vchode do budovy obecného úradu.

Všetky podmienky kladené na uchádzača sa dozviete v priloženom dokumente:

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania: 1 pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby
(publikované 11.2.2021)

 

Mohlo by Vás zaujímať...