Polícia a príslušníci Ozbrojených síl SR vykonávajú v obci kontroly: Vyzývame občanov k zodpovednému dodržiavaniu prijatých opatrení!

Za účelom kontroly zákazu vychádzania občanov, vyhláseného uznesením vlády SR č. 123 zo dňa 28.2.2021, vykonáva polícia SR v súčinnosti s príslušníkmi Ozbrojených síl SR, odo dňa 3.3.2021 od 5.00 hod. zvýšené hliadkovanie v uliciach miest a obcí, na hraniciach okresov, ako aj na všetkých pozemných komunikáciách.

Z tohto dôvodu Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici žiada obyvateľov o zodpovednosť pri dodržiavaní prijatých opatrení vlády SR, ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR. Vyzývame občanov, aby svoje obydlia opúšťali len v prípadoch zabezpečovania nevyhnutných životných potrieb a neodkladnej zdravotnej starostlivosti a teda aby sa bezdôvodne nezhromažďovali a nezdržiavali na verejnosti, nenavštevovali športoviská, taktiež príbuzných, ktorí s nimi nebývajú v spoločnej domácnosti a nepotrebujú ich neodkladnú pomoc.

Ak musia opustiť svoje obydlie, vyzývame, aby v prostriedkoch hromadnej dopravy a v interiéroch budov dbali na prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavali hygienu rúk a rozostupy.

Cieľom kontrol nie je pokutovať obyvateľov, ale kontrolou oprávnenosti využitia výnimiek zo zákazu vychádzania dosiahnuť zníženie mobility obyvateľov, čo môže mať za následok zníženie počtu hospitalizácií v nemocniciach, zníženie úmrtí a v končenom dôsledku uvoľnenie opatrení. Počas kontrol žiadame obyvateľov o súčinnosť a trpezlivosť.

Pre urýchlenie kontrol je potrebné, aby občania pri ceste do a zo zamestnania, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, predložili aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Pre všetkých občanov platí, že ak využívajú niektorú z výnimiek zo zákazu vychádzania, musia sa pri kontrole preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu resp. antigénového testu certifikovaného na území EÚ, nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. Polícia akceptuje uvedené potvrdenia tak v listinnej podobe, ako aj vo forme sms správy resp. e-mailu v mobilnom zariadení.

V prípade zistenia nedodržania zákazu vychádzania môžu príslušníci polície priestupcovi uložiť na mieste blokovú pokutu až do výšky 1000 €, v prípade oznámenia priestupku na príslušný správny orgán priestupcovi hrozí sankcia až do výšky 1659 €.

V prípade zistenia nedodržiavania povinnej karantény a pokusov už pozitívne testovaných osôb opätovne sa dať testovať, hrozí páchateľovi trestné stíhanie pre trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa § 163 a § 164 Trestného zákona, ako aj pre trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285 Trestného zákona, za čo mu môže byť v prípade dokázania viny uložený trest odňatia slobody v rozsahu od 6 mesiacov až do 20 rokov, ak sú tieto trestné činy spáchané za krízovej situácie môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody až do výšky 25 rokov alebo výnimočný trest doživotia.

V prípade zistenia porušení opatrení v súvislosti s prevádzkami, budú tieto oznamované príslušnému správnemu orgánu, ktorý prevádzkovateľovi môže uložiť pokutu od 100 € do 20 000 €.

 

npor. JUDr. Ján Janík
riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Hranovnica

Mohlo by Vás zaujímať...