Hasičský a záchranný zbor v Poprade vyzýva občanov na ochranu lesov pred požiarmi

Každoročná ochrana lesov pred požiarmi je spojená aj s rizikom vzniku požiaru pri vypaľovaní suchej trávy v blízkosti lesného porastu. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku. Podľa zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskroších predpisov sa fyzickej osobe zakazuje, okrem iného, zakladať oheň všade tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Ak sa preukázateľne zistí, že občan sa dopustil priestupku podľa zákona o ochrane pred požiarmi, bude postihnutý buď pokutou do 100 € v blokovom konaní, alebo pokutou do výšky až 331 € v priestupkovom konaní.

I keď zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nezakazuje spaľovať napr. pohrabanú suchú trávu alebo ostrihané konáre v malých kôpkach na miestach, kde nemôže dôjsť k rozšíreniu ohňa, uvedený spôsob zneškodňovania odpadu je neekologický a je v rozpore s občianskym zákonníkom, ktorý hovorí, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami alebo čím by vážne ohrozoval výkon ich práv.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy resp. iného odpadu a uprednostnili ekologický spôsob jeho zneškodnenia, napr. kompostovaním.

Občania sa môžu bioodpadu zbaviť kompostovaním vo vlastných zariadeniach na kompostovanie, alebo v prípade organizovaného zberu bioodpadu uložením v pristavených a na to určených kontajneroch s následným uložením na určených zberných dvoroch. Nevzniká pri tom riziko požiaru, kompostovaním sa odpad zhodnocuje a navyše pritom nehrozia žiadne pokuty.

Zvlášť upozorňujeme občanov na obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, kedy môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlásiť „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“, a vtedy nemôžu občania v lesoparkových zónach a v lesoch zakladať oheň ani na upravených ohniskách.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, Poprad:
Žiadosť o zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi
(publikované 25.3.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...