Šestnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva šestnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 13.4.2021 (t.j. utorok) o 16.00 hod. do Klubu obce.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Spišská katolícka charita
  5. Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica
  6. Pokračovanie projektu výstavby komunitného centra
  7. Rôzne
  8. Záver

V Hranovnici, dňa 8.4.2021

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Upozorňujeme občanov, že pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici je neverejné (v zmysle aktuálnych opatrení proti šíreniu COVID-19, ktoré sú platné od 15.10.2020).

Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 8.4.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...