Zápis detí do Materskej školy 1, ul. Hviezdoslavova na šk. rok 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy Hranovnica podľa § 27 ods. 4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon), a § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. podľa Správneho poriadku a po dohode so zriaďovateľom určuje miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022.

Zápis detí do Materskej školy v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 19.5.2021 do 21.5.2021.

Spôsob podania žiadosti:

 • osobne (s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení),
 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Podmienky prijímania

(„zákonné podmienky“ podľa § 59 ods. 1 a2, § 28 ods. 9 a 10 školského zákona)

 • prednostne sa prijímajú deti:
  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.
 • podľa veku (deti štvorročné, trojročné).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (príloha 1). Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha 2) a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu (príloha 3).

Ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do „bežnej“ materskej školy).

Rozhodnutie riaditeľky materskej školy (podľa § 5 ods. 14 písm. a) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. podľa Správneho poriadku) bude doručené v písomnej forme do 15.6.2021.

V Hranovnici 14.5.2021

 

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka MŠ

 

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2021/2022
(publikované 14.5.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 1 – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
(publikované 14.5.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 2 – Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
(publikované 14.5.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 3 – Informovaný súhlas zákonného zástupcu
(publikované 14.5.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...