Zápis detí do Materskej školy 2, ul. SNP na šk. rok 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy Hranovnica, podľa § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. a po dohode so zriaďovateľom v súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022.

Zápis detí do Materskej školy k septembru nasledujúceho školského roka 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 17.5.2021 do 26.5.2021.

  • Žiadosti sa podávajú v Materskej škole s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
  • Potvrdenie o zdravotnom stave potvrdí detský pediater.

 

Prednostne sa prijíma

  • Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej sprve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa prednostne prijímajú deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 na povinné predškolské vzdelávanie.
  • Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • Dieťa, ktoré do 31.8.2018 dovŕši 3 roky života.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z.z., zákona 596/2003 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. , § 24,25 a 25a Správneho poriadku.

V Hranovnici 13.5.2021

 

Pavla Chovanová
riaditeľka MŠ

 

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2021/2022
(publikované 14.5.2021)

 

Mohlo by Vás zaujímať...