Sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 1.6.2021 (t.j. utorok) o 16.00 hod. do Klubu obce.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Zmena rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2021 č. 2
  5. Schválenie záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2020
  6. Aktualizácia plánu investičných akcií
  7. Správy o výsledku finančnej kontroly na mieste
  8. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce na roky 2021 – 2027
  9. Rôzne
  10. Záver

 

V Hranovnici, dňa 26.5.2021

Vladimír Horváth
starosta obce

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 26.5.2021)

 

Mohlo by Vás zaujímať...