Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Hranovnica na funkčné obdobie 2021 – 2027

Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Hranovnica na funkčné obdobie rokov 2021 – 2027.

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hranovnica:

 1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 2. bezúhonnosť,
 3. znalosť legislatívy v oblasti samosprávy, a to najmä:
  • zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

2. Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Hranovnica predloží nasledovné doklady:

 1. žiadosť o zaradenie do voľby, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo); uchádzač ďalej v žiadosti uvedie, či v čase podania tejto žiadosti podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 2. štruktúrovaný životopis,
 3. overená fotokópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom alebo iného obdobného dokladu),
 4. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Hranovnica a zverejnenie výsledkov voľby.

3. Rozsah úväzku hlavného kontrolóra obce Hranovnica:

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Hranovnica bude uzavretý na kratší pracovný čas, a to 0,11.

4. Termín doručenia žiadosti:

Uchádzač je povinný doručiť svoju písomnú žiadosť a všetky požadované doklady najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 12.7.2021, 15.00 hod. na adresu:

Obec Hranovnica
Sládkovičova č. 398/14
059 16 Hranovnica

s označením: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“.

5. Pohovor

Uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené náležitosti budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorom budú preskúšané ich vedomostí z uvedených oblastí a budú prezentovať ich motiváciu na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hranovnica. Na pohovor budú všetci uchádzači pozvaní najmenej 3 dni pred konaním pohovoru.

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Hranovnica

Voľba hlavného kontrolóra obce Hranovnica sa vykoná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 26.7.2021.

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Hranovnica na funkčné obdobie 2021 – 2027
(publikované 10.6
.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...