Devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 26.7.2021 (t.j. pondelok) o 17.00 hod. do Klubu obce.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Voľby hlavného kontrolóra obce na roky 2021 – 2027
  5. Schválenie podania žiadosti o nenávratný príspevok – miestne občianske poriadkové služby
  6. Rôzne
  7. Záver

V Hranovnici, dňa 20.7.2021

Vladimír Horváth
starosta obce

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.7.2021)

 

Mohlo by Vás zaujímať...