Do kontajnera na ul. Školskej občania vyhodili azbest a biologický odpad, zber veľkoobjemového odpadu sa ruší

Obec Hranovnica dňa 23.8.2021 umiestnila na viacerých miestach v obci veľkoobjemové kontajnery na účely zberu objemného odpadu od obyvateľov obce. Hneď na druhý deň bolo zistené, že v kontajnery umiestnenom na Školskej ulici sa okrem objemného odpadu nachádza aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

Tento odpad bol do kontajnera vložený napriek tomu, že sme v ozname o rozmiestnení kontajnerov dôrazne upozorňovali na to, že do kontajnerov takýto odpad nepatrí a obyvatelia ho majú odovzdať na zbernom dvore.

Čo je ešte horšie, v kontajneri na Školskej ulici bola dňa 25.8.2021 nájdená aj azbestová strešná krytina. Tento odpad nepatrí medzi komunálne odpady a Obec Hranovnica nemôže zabezpečiť jej zhodnotenie alebo zneškodnenie. Ide o nebezpečný odpad, s ktorým je oprávnená nakladať len spoločnosť so špeciálnym oprávnením.

Vzhľadom na závažnosť prípadu bolo umiestnenie azbestovej krytiny oznámené Okresnému úradu Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Je pravdepodobné, že tento úrad podanie odstúpi orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Kvôli prípadnému vyšetrovaniu ostatne tento kontajner na mieste. Akýkoľvek ďalší odpad už do neho nevhadzujte!!!

Na základe uvedených prípadov zároveň oznamujeme, že kontajnery už nebudú umiestnené na ďalšie miesta, ako to bolo pôvodne plánované.

Je nám veľmi ľúto, že kvôli pochybeniu jednotlivcov nemôžeme vyjsť v ústrety ostatným obyvateľom obce, avšak vzhľadom na komplikovanosť procesu nakladaní s nebezpečným odpadom (špeciálne s azbestom) a jeho finančnú náročnosť si nemôžeme dovoliť riskovať vznik ďalších podobných prípadov.

Veríme, že páchatelia týchto deliktov budú zistení a náležite potrestaní. Objemný odpad môžu obyvatelia odovzdať na zbernom dvore v jeho otváracích hodinách.

 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Mohlo by Vás zaujímať...