Školská jedáleň oznamuje: Zápisné lístky a informácie pre stravníkov z MŠ1, MŠ2 a ZŠ

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov. Sme zapojení do celospoločenského programu podpory zdravia „Školské ovocie“ dotované EÚ a do programu „Mliečny program“ dotované EÚ.

V školskej jedálni ponúkame pre deti desiate, obedy a olovranty pre deti navštevujúce Materskú školu, ul. Hviezdoslavova, Materskú školu, ul. SNP a pre žiakov základnej školy.

Informácie k stravovaniu v šk. roku 2021/2022:

Denný poplatok za odobraté jedlo je:

  • desiata: 0,36 €
  • obed: 0,85 €
  • olovrant: 0,24 €
  • réžia: 0,10 €

Spolu: 1,55 €

Spôsob úhrady MŠ Hviezdoslavova:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred k 15. dňu v mesiaci sumu 31 € /mesiac t.j. do 15.9.2021 uhradiť sumu 2 x 31 € (september, október), teda 62 € na účet školskej jedálne

SK64 5600 0000 0034 4994 7011

prevodom alebo poštovou poukážkou.

Spôsob úhrady MŠ ul. SNP a základná škola:

Platba za stravné sa uhrádza vopred k 15. dňu v mesiaci. Platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na obecnom úrade v Hranovnici v pokladni, alebo na účet školskej jedálne

SK76 5600 0000 0034 4994 6019

  • Materská škola: 26,20 €/mesiac (desiata, obed)
  • Základná škola 1.stupeň: 25 €/mesiac (obed)
  • Základná škola 2.stupeň: 26,60 €/ mesiac (obed)

Odhlásenie dieťaťa zo stravy:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred a to najneskôr do 12.00 hod. na t.č. 052/38 111 32. V prípade, ak nebude dodržaný tento termín, náklady na stravu za daný deň hradí v plnom rozsahu rodič.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje! V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára od 11.00 – 11.30 hod.

 

Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. Hviezdoslavova
(publikované 27.8.2021)

Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. SNP a pre žiaka základnej školy
(publikované 27.8.2021)

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019
(publikované 27.8.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 1/2021
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 12.8.2021)

 

Mohlo by Vás zaujímať...