Vyhlásenie výberového konania na pozíciu kuchárky v školskej jedálni

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozície:

 •  1x kuchárka v Školskej jedálni pri Materskej škole, SNP č. 219, 059 16 Hranovnica.


1. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z okruhu stravovania,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz alebo možnosť jeho vydania),
 • prax v oblasti školského stravovania výhodou.

2. Uchádzač predloží nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko,
 • dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo),
 • štrukturovaný životopis,
 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (výučný list alebo iný obdobný doklad),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania výberového konania.

3. Rozsah úväzku:

 • Pracovný pomer bude uzavretý na plný úväzok, t.j. 1,0

4. Výška mzdy:

 • V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

5. Doručenie žiadosti:

6. Pohovor:

 • Uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené náležitosti budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorom budú prezentované ich vedomosti a skúsenosti.

7. Termín nástupu do zamestnania:

 • Ihneď.

 

V Hranovnici, dňa 14.9.2021

 

Vladimír Horváth
starosta obce

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu kuchárky v školskej jedálni
(publikované 14.9.2021)

Môže sa Vám ešte páčiť...