Vyhlásenie výberového konania na pozíciu referent stavebného úradu

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje voľné pracovné miesto – referent stavebného úradu.

1. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie:

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou stavebného smeru alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného, architektonického alebo právnického smeru,
 • znalosť legislatívy v oblasti správneho konania a stavebného poriadku,
 • bezúhonnosť,
 • práca s počítačom,
 • osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou,
 • prax v činnosti vo verejnej správe týkajúcej sa oblasti pôsobnosti obsadzovanej pozície výhodou.

2. Uchádzač o funkciu predloží nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania výberového konania.

3. Rozsah úväzku:

 • Rozsah úväzku bude dohodnutý s vybraným uchádzačom v rozmedzí od 0,6 až po 1,0.

4. Výška mzdy:

 • V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

5. Doručenie žiadosti:

 • Žiadosti s prílohami podľa bodu 2. zasielajte na mailovú adresu prednosta@hranovnica.sk najneskôr do 25.10.2021.

6. Pohovor:

 • Uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené náležitosti budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorom budú prezentované ich vedomosti a skúsenosti.

7. Termín nástupu do zamestnania

 • 1.11.2021

 

V Hranovnici, dňa 11.10.2021

Vladimír Horváth
starosta obce

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu referent stavebného úradu
(publikované 11.10.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...