Zápis detí do Materskej školy, ul. Hviezdoslavova na šk. rok 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica podľa § 27 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon), a § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. podľa Správneho poriadku a po dohode so zriaďovateľom určuje miesto a termín, spôsob na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2022/2023.

Zápis detí do Materskej školy, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 5.5.2022 do 6.5.2022.

Spôsob podania žiadosti:

 • osobne (v Materskej škole, v čase od 6.45 do 16.30 hod.),
 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (materska.skola1@hranovnica.sk).

Podmienky prijímania:
(„zákonné podmienky“ podľa§ 59 ods. 1a 2, § 28 ods. 9 a 10 školského zákona)

 • Prednostne sa prijímajú deti
  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné zo zákona (pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022),
  • pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú zrelosť),
 • podľa veku (deti štvorročné, trojročné).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (príloha 1). Podľa §144 školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha 2) a
 •  informovaný súhlas zákonného zástupcu (príloha 3).

Ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do „bežnej“ materskej školy).

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

V Hranovnici 2.5.2022

 

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka MŠ

 

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2022/2023
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 1 – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 2 – Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 3 – Informovaný súhlas zákonného zástupcu
(publikované 2.5.2022)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...