Zápis detí do Materskej školy, ul. SNP na šk. rok 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy, ul. SNP 219/148, Hranovnica podľa § 27 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon), a § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. podľa Správneho poriadku a po dohode so zriaďovateľom určuje miesto a termín, spôsob na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2022/2023.

Zápis detí do Materskej školy, ul. SNP 219/148, Hranovnica pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2.5.2022 do 20.5.2022.

Spôsob podania žiadosti:

 • osobne (v Materskej škole, v čase od 7.00 do 12.30 hod.),
 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (riaditelms2@hranovnica.sk).

Podmienky prijímania:
(„zákonné podmienky“ podľa§ 59 ods. 1a 2, § 28 ods. 9 a 10 školského zákona)

 • Prednostne sa prijímajú deti
  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné zo zákona (pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022),
  • pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú zrelosť),
 • podľa veku (deti štvorročné, trojročné).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu . Podľa §144 školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do „bežnej“ materskej školy).

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

 

Pavla Chovanová
riaditeľka MŠ

 

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2022/2023
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
(publikované 2.5.2022)

Môže sa Vám ešte páčiť...