Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom, že počnúc dnešným dňom (t.j. piatok, 6.5.2022) až do konca mesiaca máj, budú v obci priebežne rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.

Kontajnery budeme striedavo presúvať a občanom budú k dispozícii na týchto miestach v obci:

  • na ul. SNP (pri „Bujačarni“),
  • na ul. Hviezdoslavovej (smerom k Poľnohospodárskemu družstvu),
  • na ul. Družstevnej (pri plote Poľnohospodárskeho družstva).

Žiadame obyvateľov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali rôzne druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Nádoby sú určené predovšetkým na veľkoobjemový odpad z domácností.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí napr. stavebný odpad a odpad z kosenia trávnikov a záhrad (t.j. bioodpad). Tieto druhy odpadov je potrebné uložiť na zberný dvor pod Dubinou v čase otváracích hodín.

Do veľkoobjemových kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať rôzne druhy nebezpečného odpadu, napr. azbest, odpad z bitúnkov, rôzne chemikálie, ako aj odpady, ktoré obsahujú škodliviny ohrozujúce ľudské zdravie. 

Na likvidáciu týchto odpadov je potrebné kontaktovať špecializovanú firmu, ktorá má udelené potrebné oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými druhmi odpadu.

Môže sa Vám ešte páčiť...