Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Hranovnici

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224 v zmysle §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica.

Kvalifikačné predpoklady:

 • predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického/odborného zamestnanca podľa §9 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec/odborný zamestnanec, podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019,
 • ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o zaradení do kariérového stupňa samostatný PZ/OZ,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 13.6.2022 do 11.00 hodiny. Prihlášky v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Riaditeľ ZŠ Hranovnica“ posielajte poštou alebo doručte osobne na adresu zriaďovateľa Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Hranovnici, dňa 12.5.2022

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica
(publikované 12.5.2022)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...