Okresný úrad Poprad oznamuje: Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Hranovnica

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav v zmysle zákona č. 180/213 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti so zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorší predpisov (ďalej len „zákon“) v zmysle § 7 ods. 2, písm. a), b) zákona nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Hranovnica, z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona, teda že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pre účinnosťou zákona.

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Hranovnica – Verejná vyhláška
(publikované 5.8.2022)

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...