Pozvánka na prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň

28.11.2022 (t. j. pondelok) o 16.00 hod.

do miestnosti Klubu obce, budova Obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Príhovor novozvoleného starostu obce
 6. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 7. Poverenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutia OcZ
 8. Schválenie sobášiacich
 9. Určenie platu starostu obce
 10. Určenie členov komisie zriadenej v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 11. Záver

V Hranovnici, dňa 21.11.2022

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.11.2022)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...