Oznámenie o možnosti podania podnetov na zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Hranovnica

Obec Hranovnica, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  oznamuje verejnosti, že na základe  už došlých podnetov na zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Hranovnica (ďalej ZaD č.3 ÚPN-O) pristupuje k posúdeniu, či ZaD č.3 ÚPN-O obstará. 

Pred týmto posúdením umožňuje verejnosti v lehote do 20. januára 2023 podať ďalšie prípadné požiadavky alebo podnety na zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Hranovnica.

Územný plán obce je zverejnený na internetovej stránke obce a možno doňho nahliadnuť aj na stavebnom úrade v Hranovnici, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica v pracovných dňoch (v pondelok od 7.30 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., v stredu od 7.30 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. a v piatok od 7.30 hod. do 11.00 hod).

Podnet  musí obsahovať:

  • popis návrhu ktorý sa podáva; odporúča sa ho predložiť aj v podobe grafického vyjadrenia, napr. náčrtom, štúdiou
  • odôvodnenie návrhu
  • grafické vymedzenie  záujmového územia na podklade katastrálnej mapy
  • informáciu, či podávateľ návrhu má vlastnícky vzťah k územiu, ktoré navrhuje meniť

Zároveň upozorňujeme, že z podania podnetu nevzniká obci povinnosť s podnetom resp. s požiadavkou sa stotožniť a ZaD č.3 ÚPN-O  obstarať, resp. ho do ZaD č.3 ÚPN zapracovať.

V prípade, že obec rozhodne o obstaraní ZaD č.3 ÚPN-O, budú sa tieto prerokovávať zákonným spôsobom, pričom v rámci ich prerokovania nebude možné do nich zapracovávať nové požiadavky.

 

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o možnosti podania podnetov na zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Hranovnica
(publikované 16.12.2022)

Môže sa Vám ešte páčiť...