Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hranovnica

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
zastúpená starostkou obce PhDr. Angelikou Farkašovou


Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.) a uznesením č.16/2022 zo dňa 16.12.2022 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Hranovnica, ktorá sa uskutoční 27.1.2023 o 16.00 hod. v (Klube obce Hranovnica – počas zasadnutia obecného zastupiteľstva)

1. Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie
 • bezúhonnosť

2. Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • aktívna znalosť práce s PC
 • znalosť základných noriem samosprávy, najmä:
  • zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

3. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce:

 • osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm. a) zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra obce Hranovnica.

4. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce:

 • funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov (obdobie rokov 2023 – 2029).
 • pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,20 úväzku,
 • plat hlavného kontrolóra je v zmysle §18c zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

5. Termín doručenia prihlášok:

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 12.01.2023 do 15.00 hod. (vrátane prihlášok zaslaných poštou) na adresu:

Obec Hranovnica
Obecný úrad Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

alebo osobne počas stránkových hodín do podateľne Obecného úradu obce Hranovnica v zalepenej obálke s označením: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ!“

6. Spôsob voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním.

7. Doplňujúce informácie:

Samotnej voľbe bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Hranovnici, pričom každý kandidát má právo na
vystúpenie a svoju prezentáciu pred OcZ v deň konania voľby, maximálne v časovom rozsahu 5 minút.

Otváranie obálok s prihláškami, posúdenie splnenia náležitostí prihlášok,  požadovaných príloh a kvalifikačných predpokladov jednotlivých uchádzačov vykoná komisia zložená poslancov OcZ, ktorá bude vymenovaná starostkou obce, na svojom zasadnutí.

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti a povinné prílohy písomnej prihlášky, včas písomnú prihlášku podal a z obcou zabezpečeného výpisu z registra trestov vydaného Generálnou prokuratúrou SR bude vyplývať, že je bezúhonnou osobou v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, bude zaradený do voľby hlavného kontrolóra obce Hranovnica a bude pozvaný na zasadnutie OcZ dňa 27.01.2023. Uchádzači budú pozvaní elektronickou poštou a zároveň im bude zaslaná písomná pozvánka formou doporučenej zásielky na nimi uvedenú adresu na doručovanie písomností najneskôr sedem (7) dní pred dňom konania voľby.

V Hranovnici dňa 16.12.2022

 

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce Hranovnica

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hranovnica
(publikované 16.12
.2022)

Môže sa Vám ešte páčiť...