Oznámenie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Obec Hranovnica ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia oznamuje prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, že do 15. februára 2023 sú povinní oznámiť obci za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2022.

Oznamovacia povinnosť platí pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie a pre právnické osoby. Oznamovacia povinnosť neplatí pre fyzické osoby.

V prípade, že si prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia nesplní túto povinnosť, môže mu obec podľa § 8 ods. 3 zákona 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložená pokuta až do výšky 663,87 €.

 

Formuláre pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia:

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 16.1.2023)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 16.1.2023)

Môže sa Vám ešte páčiť...