Referendum 21.1.2023: Výsledky hlasovania v obci Hranovnica

V sobotu 21. januára 2023 sa konalo referendum, v ktorom voliči rozhodovali o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“


Výsledky hlasovania v obci Hranovnica:

  • Počet zapísaných voličov:  2218
  • Počet zúčastnených voličov: 365
  • Počet platných hlasovacích lístkov: 361
  • Volebná účasť:  16,46 %
ÁNO NIE
volebný okrsok č.1 195 1
volebný okrsok č.2 159 6
SPOLU: 354 7
Percentuálny graf volebnej účasti na referende

Percentuálny graf volebnej účasti na referende

Percentuálny graf výsledkov hlasovania v referende (vypočítané z platných odovzdaných hlasov)

Percentuálny graf výsledkov hlasovania v referende (vypočítané z platných odovzdaných hlasov)

 

Referendum 21.1.2023:
Výsledky Referenda o možnosti skrátenia volebného obdobia
(publikované 22.1.2023)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...