Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starostka obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 27.1.2023 (t.j. piatok) o 16.00 hod. do miestnosti Klubu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Odvolanie členov Rady školy a delegovanie členov Rady školy pri Základnej škole Sládkovičova 501/15, 059 16 Hranovnica
 5. Odvolanie členov Rady školy a delegovanie členov Rady školy pri Materskej škole, ul. Hviezdoslavova 325/33, 059 16 Hranovnica
 6. Odvolanie členov Rady školy a delegovanie členov Rady školy pri Materskej škole, ul. SNP 219/148, 059 16 Hranovnica
 7. VZN obce Hranovnica č. 1/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica (ďalej len „VZN“)
 8. Vstup obce Hranovnica do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (RZTPO)
 9. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce
 10. Voľba hlavného kontrolóra obce Hranovnica
 11. Kalendárny plán zasadnutí OcZ
 12. Rôzne
 13. Záver

V Hranovnici, dňa 23.1.2023

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 24.1.2023)

Môže sa Vám ešte páčiť...