Informácia o možnosti poskytnutia príspevku na stravovanie

Príspevok na stravovanie môžu dostať občania, ktorí poberajú dôchodok a nemajú iné príjmy. Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie schválilo Obecné zastupiteľstvo  v Hranovnici na svojom februárovom zasadnutí.

Ide o dobrovoľnú sociálnu pomoc obce občanom v dôchodkovom veku a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška príspevku je stanovená vo výške 1,- € / 1 odobratý obed / 1 pracovný deň pre oprávnenú osobu, ktorou je občan, ktorý má na území obce trvalý pobyt a je:

a) je poberateľom riadneho alebo predčasného starobného dôchodku,
b) má ťažké zdravotné postihnutie a je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S,
c) je poberateľom invalidného dôchodku s mierou postihnutia min. 70 %,
d) je poberateľom vdovského alebo vdoveckého dôchodku.

Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý

a) má ďalší iný príjem,
b) je mu poskytovaná opatrovateľská služba a v rámci nej má zahrnutý úkon – príprava jedla,
c) má voči obci nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti.

Prvým krokom pre priznanie príspevku na stravovanie je podanie písomnej žiadosti na Obecný úrad. Súčasne s podaním žiadosti o priznanie finančného príspevku na stravu si občan môže vybrať, z ktorého stravovacieho zariadenia bude stravu odoberať.

Obec má v súčasnosti zmluvne zabezpečené, pre poskytovanie tejto služby, nasledovné prevádzky:

  • Reštaurácia B-Club, Mierové námestie 399, Hranovnica
  • Reštaurácia Delta, SNP 70, Hranovnica

Občan pri odobratí stravy uhradí len rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a príspevkom obce, a to  priamo v stravovacom zariadení, resp. pri prevzatí jedla a obec uhradí stravovaciemu zariadeniu príspevok priznaný dôchodcovi podľa skutočne odobratého množstva stravy.

Bližšie informácie a podanie žiadosti je možné na Obecnom úrade v Hranovnici:

 

Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie (PDF) 

Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie (DOCX) 

Môže sa Vám ešte páčiť...