Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starostka obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hranovnica, na deň 30.3.2023 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod. do miestnosti Klubu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hranovnica za rok 2022
 6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Hranovnica na roky 2023-2030
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácia z rozpočtu obce – Šachový klub
 8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023
 9. Kompetencie starostky obce pri zmene rozpočtu
 10. Interpelácie poslancov
 11. Rôzne
  – kúpa nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
  a) RD s.č. 340,341 + pozemok C-KN parc. č. 602/3, 602/4, k.ú Hranovnica;
  b) pozemok C-KN parc. č.368/1, 368/2, k.ú. Hranovnica
  c) pozemok parc. E-KN č. 371, k.ú. Hranovnica
 12. Záver

V Hranovnici, dňa 15.3.2023

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce

 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.3.2023)

Môže sa Vám ešte páčiť...