Zápis detí do Materskej školy, ul. Hviezdoslavova na šk. rok 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica podľa § 27 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon), a § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. podľa Správneho poriadku a po dohode so zriaďovateľom určuje miesto a termín, spôsob na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2023/2024.

Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne od 1.5.2023 do 5.5.2023. 

Spôsob podania žiadosti:

 • osobne (v Materskej škole, Hviezdoslavova 325/33, v čase od 6.45 hod. do 16.30 hod.),
 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (materska.skola1@hranovnica.sk).

Podmienky prijímania:
(„zákonné podmienky“ podľa§ 59 ods. 1a 2, § 28 ods. 9 a 10 školského zákona)

Prednostne sa prijímajú deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné zo zákona (pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023),
 • pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú zrelosť),
 • podľa veku (deti štvorročné, trojročné).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (príloha 1 – PDF, DOCX).

Podľa §144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. [1] Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy  predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 

Ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast

(z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do „bežnej“ materskej školy).

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023 (podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 144 školského zákona).

V Hranovnici, 18.4.2023

 

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka MŠ

 

[1] Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy  podľa § 144a ods. 4 školského zákona (príloha 2 – PDF, DOCX).

 

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do Materskej školy pre školský rok 2023/2024
(publikované 19.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha č.1 k zápisu do MŠ – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským
(publikované 19.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha č.1 k zápisu do MŠ – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským (DOCX)
(publikované 19.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha č.2 k zápisu do MŠ – Písomné vyhlásenie rodičov dieťaťa
(publikované 19.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha č.2 k zápisu do MŠ – Písomné vyhlásenie rodičov dieťaťa (DOCX)
(publikované 19.4.2023)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...