Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starostka obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Hranovnica, na deň 27.4.2023 (t. j. štvrtok) o 16.00 hod. do miestnosti Klubu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. VZN obce Hranovnica o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne
  – žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľka Marta Horváthová
  – žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľ 3M Property s.r.o.
  – žiadosť o odpredaj pozemkov – žiadateľka Gabriela Breslerová
  – žiadosť o nájom nehnuteľného majetku obce Hranovnica – žiadateľ Štefan Plachetka
 8. Záver

V Hranovnici, dňa 24.4.2023

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce

 

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 24.4.2023)

Môže sa Vám ešte páčiť...