Archív 2022

Referendum 21.1.2023:
Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 28.12.2022)

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2023
(publikované 28.12.2022)

PhDr. Angelika Farkašová, starostka obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostky obce za rok 2021
(publikované 23.12.2022)

Obec Gánovce, Gánovska 184/2, 058 01 Gánovce:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Prístavba základnej školy v Hranovnici“
(publikované 23.12.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.12.2022
(publikované 21.12.2022)

Obec Gánovce, Gánovska 184/2, 058 01 Gánovce:
Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby  „IBV Dolina“ na pozemkoch parc. KN-C č. 1165/1, 11651/7, 1165/8, 1165/9,1165/13, 1193/2, 1193/4, 1161/1 v k.ú. Hranovnica (navrhovateľ Obec Hranovnica)
(publikované 21.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hranovnica
(publikované 16.12
.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Poverenie Ing. Jozefa Duloviča, poslanca Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, zastupovaním starostky obce Hranovnica
(publikované 16.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 16.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí č.2 zo dňa 16. decembra 2022
(uznesenia č.6/2022 až č.19/2022, publikované 16.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o možnosti podania podnetov na zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Hranovnica
(publikované 16.12.2022)

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad:
Zverejnenie zámeru „I/66 Popová – Hranovnica, II. úsek Hranovnica“
(publikované 16.12.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.11.2022
(publikované 13.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hranovnica
(publikované 12.12.2022)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2023
(publikované 6.12.2022)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Zvolanie verejného zhromaždenia vlastníkov a užívateľov pôdy v katastrálnom území Hranovnica – Verejná vyhláška
(publikované 5.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 1.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2023 – 2025
(publikované 1.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh príjmovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2023 – 2025
(publikované 1.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh výdavkovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2023 – 2025
(publikované 1.12.2022)

Davies s.r.o., Nezábudkova 5, 821 02 Bratislava:
Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia
(publikované 30.11.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.11.2022
(publikované 30.11.2022)

Slovenská pošta, a.s.:
Oznam o dočasnom pozastavení doručovania zásielok
(publikované 29.11.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na prvom ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 28. novembra 2022
(uznesenia č.1/2022 až č.5/2022, publikované 29.11.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.11.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Informácia o realizácii projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica“ – sledovaný pokrok 2022
(publikované 18.11.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.10.2022
(publikované 16.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
(publikované 15.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o
známenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum
(publikované 15.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie referenda vyhláseného na 21. januára 2023
(publikované 11.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Informácia pre voliča
(publikované 11.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda
(publikované 9.11.2022)

Obec Gánovce, Gánovska 184/2, 058 01 Gánovce:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania – „IBV Dolina“ (navrhovateľ Obec Hranovnica)
(publikované 8.11.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.10.2022
(publikované 2.11.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Výsledky volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja (hlasovanie v obci Hranovnica)
(publikované 31.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Výsledky volieb do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.6 – okres Poprad (hlasovanie v obci Hranovnica)

(publikované 31.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Výsledky volieb starostu obce Hranovnica
(publikované 30.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

(publikované 30.10.2022)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Spojené voľby 2022: Odporúčania pre členov volebných komisií a voličov
(publikované 27.10.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.9.2022
(publikované 17.10.2022)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, KNC5879/166, Dubina, k.ú. Hranovnica – Verejná vyhláška
(publikované 11.10.2022)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Ohlásenie drobnej stavby „Vybudovanie optického prepoja segmentov siete“ (Slovanet) – Verejná vyhláška
(publikované 7.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja
(publikované 3.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.6 – okres Poprad
(publikované 3.10.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.9.2022
(publikované 30.9.2022)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o vstupe na pozemok – Verejná vyhláška
(publikované 23.9.2022)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Oznámenie o začatí jesennej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
(publikované 22.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici – Mgr. Anna Kleinová
(publikované 19.9.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.8.2022
(publikované 19.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
(publikované 14.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
(publikované 14.9.2022)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 12.9.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 28. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici zo dňa 23. augusta 2022
(uznesenia č.216/2022 až č.221/2022, publikované 2.9.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.8.2022
(publikované 31.8.2022)

Školská jedáleň:
Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. Hviezdoslavova
(publikované 26.8.2022)

Školská jedáleň:
Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. SNP a pre žiaka základnej školy
(publikované 26.8.2022)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 14. september 2022
(publikované 23.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 19.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené VZN č. 1/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Hranovnica
(publikované 16.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 16.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 27. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici zo dňa 15. augusta 2022
(uznesenia č.210/2022 až č.215/2022, publikované 16.8.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.7.2022
(publikované 15.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.5/2022: Stavebné práce – Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Budovateľskej
(publikované 11.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 11.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznam o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ v Materskej škole, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica (zastupovanie počas materskej dovolenky a prípadnej rodičovskej dovolenky)
(publikované 10.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznam o 2 voľných pracovných miestach: Učiteľ v Materskej škole, SNP 219/148, Hranovnica
(publikované 10.8.2022)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Hranovnica – Verejná vyhláška
(publikované 5.8.2022)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním (stavba „Oplotenie pozemku“, stavebník Dávid Benko) – Verejná vyhláška
(publikované 5.8.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.7.2022
(publikované 5.8.2022)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 19. august 2022
(publikované 2.8.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí, Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 2.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer dispozície s nehnuteľným majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 28.7.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Hranovnica
(publikované 28.7.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 28.7.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.4/2022: Stavebné práce – Rekonštrukcia chodníka pri MŠ na ul. Hviezdoslavovej
(publikované 25.7.2022)

Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov
Ponuka voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec spoločného školského úradu Veľký Slavkov
(publikované 25.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí, Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Informácia o určení osôb na prevzatie Kandidátnych listín pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnica, Kandidátnych listín pre voľby starostu obce Hranovnica, Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o minimálnom počte podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022)
(publikované 21.7.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Ľudovít Olejár, Monika Olejárová, Martin Olejár, Silvia Schwaiger, Lukáš Olejár, Mária Budzák – Hranovnické Pleso
(publikované 19.7.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.6.2022
(publikované 16.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí, Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 12.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – 29. októbra 2022
(publikované 6.7.2022)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 20. júl 2022
(publikované 6.7.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Vyhodnotenie ukončenia aktualizačného vzdelávania „Inkluzívny manažment MŠ (riadenie inkluzívneho tímu, spolupráca pedagogických, odborných a pomocných profesií v MŠ)“
(publikované 6.7.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie: „Implementačná rovina stratégie zmeny, Profesijný rozvoj inkluzívneho tímu, Využitie odborných a pomocných profesií v spolupráci s rodinou, zapojenie rodiny do procesu predprimárnej výchovy a vzdelávaní“
(publikované 6.7.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie: „Inkluzívny manažment MŠ (riadenie inkluzívneho tímu, spolupráca pedagogických, odborných a pomocných profesií v MŠ)“
(publikované 6.7.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.6.2022
(publikované 29.6.2022)

Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Správa z kontrolnej činnosti č.1/2022 zo dňa 19.5.2022
prerokovaná na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2022
(kontrola závierkových výkazov k 31.12.2021, kontrola účtovných dokladov z hľadiska dodržania zákona o účtovníctve a zákona o finančnej kontrole, publikované 29.6.2022)

Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hranovnica k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
prerokované na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2022
(publikované 29.6.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 26. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici zo dňa 28. júna 2022
(uznesenia č.194/2022 až č.209/2022, publikované 29.6.2022)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 23.6.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.6.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.5.2022
(publikované 16.6.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 14.6.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(publikované 14.6.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(publikované 14.6.2022)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 13.6.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.5.2022
(publikované 1.6.2022)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16,  058 44 Poprad:
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci žiadosti o povolenie jednoduchých pozemkových úprav – č. OU-PP-PLO1-2022/001927-018-UE
(publikované 1.6.2022)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16,  058 44 Poprad:
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci žiadosti o povolenie jednoduchých pozemkových úprav – č. OU-PP-PLO1-2022/001928-020-UE
(publikované 1.6.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 1.6.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Záverečný účet Obce Hranovnica za rok 2021
(publikované 23.5.2021)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 20.5.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.4.2022
(publikované 16.5.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica
(publikované 12.5.2022)

Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 2. polrok 2022
(publikované 12.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2022/2023
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2022/2023
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 1 – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 2 – Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
(publikované 2.5.2022)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha 3 – Informovaný súhlas zákonného zástupcu
(publikované 2.5.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.4.2022
(publikované 28.4.2022)

Obec Gánovce, Gánovska 184/2, 058 01 Gánovce:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania – „Prístavba Základnej školy v Hranovnici“
(publikované 26.4.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.3.2022
(publikované 19.4.2022)

Okresný súd Poprad:
Výzva na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania – Martin Gajan
(publikované 19.4.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici zo dňa 4. apríla 2022
(uznesenia č.187/2022 až č.193/2022, publikované 5.4.2022)

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2021
(publikované 4.4.2022)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 1.4.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.3.2022
(publikované 1.4.2022)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 29.3.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 28.3.2022)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Oznámenie o orálnej vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2022
(publikované 28.3.2020)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Informácia o orálnej vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2022
(publikované 28.3.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 28.2.2022
(publikované 17.3.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.2/2022: Protipožiarne zabezpečenie obce Hranovnica
(publikované 15.3.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.2/2022: Zadanie s výkazom výmer
(publikované 15.3.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 14.3.2022)

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Hranovnica za rok 2021
(publikované 7.3.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.2.2022
(publikované 3.3.2022)

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica:
Oznámenie o trvalej zmene otváracích hodín pobočky Slovenskej pošty v Hranovnici od 1.3.2022
(publikované 28.2.2022)

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov:
Užitočné informácie o konflikte na Ukrajine
(publikované 28.2.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021)
(publikované 22.2.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Pedagogický asistent/asistentka v Materskej škole
(publikované 16.2.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.1.2022
(publikované 16.2.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.1/2022: Rekonštrukcia časti budovy Obecného úradu v obci Hranovnica
(publikované 15.2.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.1/2022: Výkaz výmer
(publikované 15.2.2022)

Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(publikované 6.2.2022)

Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica:
Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2021)
(publikované 6.2.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2022
(publikované 3.2.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Administratívny pracovník na ekonomickom úseku
(publikované 2.2.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici zo dňa 27. januára 2022
(uznesenia č.183/2022 až č.186/2022, publikované 27.1.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Informácia o realizácii projektu: „Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hranovnica“
(publikované 24.1.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.1.2022)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.12.2021
(publikované 17.1.2021)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia a dobudovanie MK na ulici Mlynská“ – Verejná vyhláška
(publikované 10.1.2022)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2022
(publikované 7.1.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Informácia o realizácii projektu: „Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica“
(publikované 3.1.2022)