Archív 2023

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 25.5.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Molitor, Hranovnica
(publikované 17.5.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Šandor, Hranovnica
(publikované 17.5.2023)

Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 08 Bratislava:
Rozpis prejazdu cyklistických pretekov ORLEN U23 NCUP 2023 cez jednotlivé obce
(publikované 16.5.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.4.2023
(publikované 16.5.2023)

Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania – stavba „I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár“ – Verejná vyhláška
(publikované 11.5.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.4.2023
(publikované 2.5.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 27.4.2023 (uznesenia č.60/2023 až č.68/2023)
(publikované 2.5.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 4/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 28.4.2023)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 23. máj 2023
(publikované 28.4.2023)

PhDr. Angelika Farkašová, starostka obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostky obce za rok 2022
(publikované 25.4.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 24.4.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania stavby: „Hospodárska budova, novostavba stavebníka Jozef Brosman, Sládkovičova 535/4, 05916 Hranovnica“
(publikované 21.4.2023)

Obec Vernár, Hlavná 171/65, 059 17 Vernár:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania stavby: „V478 Úprava skupinovej prípojky smer Vernár na pozemkoch v k.ú. Vernár a k.ú. Hranovnica“
(publikované 21.4.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a ústneho pojednávania stavby „Kozia farma pod Dubinou – Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 20.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do Materskej školy pre školský rok 2023/2024
(publikované 19.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha č.1 k zápisu do MŠ – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským
(publikované 19.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha č.1 k zápisu do MŠ – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským (DOCX)
(publikované 19.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha č.2 k zápisu do MŠ – Písomné vyhlásenie rodičov dieťaťa
(publikované 19.4.2023)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Príloha č.2 k zápisu do MŠ – Písomné vyhlásenie rodičov dieťaťa (DOCX)
(publikované 19.4.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.3.2023
(publikované 17.4.2023)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, Poprad:
Oznámenie o začatí jarnej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
(publikované 17.4.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 4/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 13.4.2023)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2023/2024
(publikované 13.4.2023)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hranovnica na roky 2023 – 2030
(publikované 5.4.2023)

Hranovnický spravodajca č.1 / apríl 2023
(publikované 4.4.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 30.3.2023 (uznesenia č.49/2023 až č.59/2023)
(publikované 3.4.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.3.2023
(publikované 31.3.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.3.2023)

Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie (PDF)
(publikované 22.3.2023)

Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie (DOCX)
(publikované 22.3.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Molitor, Hranovnica
(publikované 21.3.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 28.2.2023
(publikované 16.3.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
(publikované 16.3.2023)

Obecná knižnica v Hranovnici:
Prihláška na Noc s Andersenom 2023 (DOCX)
(publikované 14.3.2023)

Obecná knižnica v Hranovnici:
Prihláška na Noc s Andersenom 2023 (PDF)
(publikované 14.3.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.2.2023
(publikované 1.3.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 23.2.2023 (uznesenia č.37/2023 až č.48/2023)
(publikované 28.2.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 24.2.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na I. polrok 2023
(publikované 24.2.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č.2/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie
(publikované 24.2.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č.3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hranovnica
(publikované 24.2.2023)

Prihláška na aktivity programu „Prázdniny s knižnicou 2023“
(publikované 23.2.2023)

Prihláška na aktivity programu „Prázdniny s knižnicou 2023“
(publikované 23.2.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Hranovnica za rok 2022
(publikované 22.2.2023)

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov (poľovný revír Dubina) – Verejná vyhláška
(publikované 22.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022
(publikované 20.2.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.1.2023
(publikované 16.2.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
„Výstavba chodníkov v obci Hranovnica“ – predĺženie platnosti stavebného povolenia a predĺženie lehoty na dokončenie stavby – Verejná vyhláška
(publikované 8.2.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č.2/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie
(publikované 7.2.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č.3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hranovnica
(publikované 7.2.2023)

JUDr. Juraj Peťko – Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na I. polrok 2023
(publikované 7.2.2023)

Správne poplatky na matrike platné od 1.1.2023
(publikované 31.1.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2023
(publikované 31.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 1/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 30.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 27.1.2023 (uznesenia č.20/2023 až č.36/2022)
(publikované 30.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Kalendárny plán zasadnutí OcZ v roku 2023
(publikované 30.1.2023)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
(publikované 24.1.2023)

Dohoda spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania k dani z nehnuteľností
(publikované 24.1.2023)

Priznanie k dani za psa + príloha
(publikované 24.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 24.1.2023)

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefániková 3651/13, 058 01 Poprad:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Martina Čonková, Hranovnica
(publikované 24.1.2023)

Referendum 21.1.2023:
Výsledky Referenda o možnosti skrátenia volebného obdobia
(publikované 22.1.2023)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.12.2022
(publikované 17.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 16.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 16.1.2023)

Referendum 21.1.2023:
Zápis voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov
(publikované 14.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 1/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 12.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Určenie odmeny zástupcu starostky obce
(publikované 9.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie v materských školách „Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ“
(publikované 5.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie v materských školách „Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ“
(publikované 5.1.2023)