Archív publikovaných dokumentov 2018

Výsledky 15. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja
(publikované 30.12.2018)

Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Bedřich Fišer, Hranovnica
(publikované 28.12.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.12.2018
(publikované 28.12.2018)

Brantner Poprad, s.r.o.:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach Hranovnica a Vernár
(publikované 17.12.2018)

Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica:
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za šk. rok 2017/2018
(publikované 17.12.2018)

Materská škola 2, ul. SNP, Hranovnica:
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za šk. rok 2017/2018
(publikované 17.12.2018)

Nový cestovný poriadok SAD Poprad, a.s. platný od 9.12.2018:
Odchody zo zastávky Hranovnica, č.d. 133
(publikované 17.12.2018)

Nový cestovný poriadok SAD Poprad, a.s. platný od 9.12.2018:
Odchody zo zastávky Hranovnica, Dubina
(publikované 17.12.2018)

Nový cestovný poriadok SAD Poprad, a.s. platný od 9.12.2018:
Odchody zo zastávky Hranovnica, križovatka
(publikované 17.12.2018)

Nový cestovný poriadok SAD Poprad, a.s. platný od 9.12.2018:
Odchody zo zastávky Hranovnica, píla
(publikované 17.12.2018)

Nový cestovný poriadok SAD Poprad, a.s. platný od 9.12.2018:
Odchody zo zastávky Hranovnica, ul. SNP
(publikované 17.12.2018)

Schválený programový rozpočet obce Hranovnica na roky 2019 – 2021
(publikované 14.12.2017)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.11.2018
(publikované 14.12.2018)

Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici zo dňa 13. decembra 2018 (uznesenia č.9/2018 až č.19/2018)
(publikované 14.12.2018)

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 6.12.2018)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava:
Upozornenie na Africký mor ošípaných a diviakov
(publikované 6.12.2018)

Uznesenia prijaté na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici zo dňa 30. novembra 2018 (uznesenia č.1/2018 až č.8/2018)
(publikované 3.12.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.11.2018
(publikované 30.11.2018)

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Partizánska 83, 058 01 Poprad:
Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej
(publikované 28.11.2018)

Registrácia chovov ošípaných:
Vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2018/1669
(publikované 28.11.2018)

Registrácia chovov ošípaných:
Formulár žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(publikované 28.11.2018)

Registrácia chovov ošípaných:
Formulár žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(publikované 28.11.2018)

Registrácia chovov ošípaných:
Registračné tlačivo pre chovateľov ošípaných
(publikované 28.11.2018)

Registrácia chovov ošípaných:
Tabuľka č.1 z vyhlášky
(publikované 28.11.2018)

Registrácia chovov ošípaných:
Tabuľka č.1 z vyhlášky
(publikované 28.11.2018)

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.11.2018)

Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2019 – 2021
(publikované 21.11.2018)

Návrh príjmovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2019 – 2021
(publikované 21.11.2018)

Návrh výdavkovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2019 – 2021
(publikované 21.11.2018)

Stavebný úrad, Obec Gánovce:
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci územného rozhodnutia „Odvodňovací kanál a retenčná nádrž na Lúčnej ulici“ – Verejná vyhláška
(publikované 16.11.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.10.2018
(publikované 15.11.2018)

Formulár žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(publikované 15.11.2018)

Formulár žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(publikované 15.11.2018)

Miestna volebná komisia v Hranovnici:
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
(publikované 12.11.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Výsledky volieb starostu obce Hranovnica
(publikované 11.11.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 11.11.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
(publikované 8.11.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.10.2018
(publikované 30.10.2018)

Aukčná spoločnosť, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava:
Oznámenie o dražbe č.104/2018
(publikované 29.10.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.9.2018
(publikované 15.10.2018)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Stavebné povolenie: „Rodinný dom Herich“ – Verejná vyhláška
(publikované 10.10.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.9.2018
(publikované 30.9.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hranovnica
(publikované 21.9.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 21.9.2018)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020
– zaslanie záverečného stanoviska
(publikované 21.9.2018)

Školská jedáleň, MŠ 1, ul. Hviezdoslavova:
Recepty na obľúbené nátierky zo škôlky
(publikované 20.9.2018)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Oznámenie o prerokovaní Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2019 – 2048 a žiadosť o informovanie verejnosti
(publikované 20.9.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.8.2018
(publikované 15.9.2018)

Pozvánka na 48. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 13.9.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.8.2018
(publikované 31.8.2018)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: stavba „Rodinný dom Herich“ – Verejná vyhláška
(publikované 27.8.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 24.8.2018)

Poľnohospodárske družstvo Hranovnica:
Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku – Ján Šavel, Spišský Štiavnik
(publikované 23.8.2018)

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava:
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
(publikované 22.8.2018)

Mapy prieseku (príloha k Výzve na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov)
(publikované 22.8.2018)

Zmluva medzi VSD, a.s. Košice a Steller, s.r.o. Bratislava o poskytnutí služby „Lesné prieseky pod VN a VVN“
(publikované 22.8.2018)

Pozvánka na 47. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.8.2018)

Stavebný úrad, Obec Gánovce:
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Odvodňovací kanál a retenčná nádrž na Lúčnej ulici“
(publikované 20.8.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebne komisie
(publikované 16.8.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 16.8.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.7.2018
(publikované 15.8.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.7.2018
(publikované 15.8.2018)

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu platný od 1.8.2018
(publikované 10.8.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 12/2018:
Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 9.8.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 12/2018: Zadanie
(publikované 9.8.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 2.8.2018)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 26.7.2018) 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 19.7.2018)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 19.7.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.6.2018
(publikované 17.7.2018)

Odvolanie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 16.7.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Informácie pre voliča
(publikované 10.7.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Zákon č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(publikované 10.7.2018)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
(publikované 10.7.2018)

Pozvánka na 46. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 10.7.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.6.2018
(publikované 10.7.2018)

Správa hlavného kontrolóra Obce Hranovnica zo dňa 13.6.2018
prerokovaná na 45. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.6.2018
(overenie postupov pri výrube stromov v areáli základnej školy a následné naloženie so získanou drevnou hmotou)
(publikované 27.6.2018)

Správa hlavného kontrolóra Obce Hranovnica zo dňa 13.6.2018
prerokovaná na 45. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.6.2018
(priebežne vykonaná finančná kontrola hospodárenia Obce: dodržiavanie princípov hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a transparentnosti pri nakladaní s prostriedkami obce)
(publikované 27.6.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 11/2018:
Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej
(publikované 25.6.2018)

Zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Peter Mitter s manž. Kamilou
(publikované 21.6.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 10/2018:
Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole I.
(publikované 21.6.2018)

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 10/2018: Zadanie
(publikované 21.6.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 18.6.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.5.2018
(publikované 15.6.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 9/2018:
Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole I.
(publikované 14.6.2018)

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 9/2018: Zadanie
(publikované 14.6.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 8/2018:
Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej
(publikované 14.6.2018)

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie:
Verejná vyhláška: Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov – pozvánka
(publikované 12.6.2018)

Pozvánka na 45. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 8.6.2018)

„Spievajúca vŕba v Hranovnici“ – informácia o pripravovanom projekte OZ POPOLUŠKA
(publikované 6.6.2018)

Sťažnosť obyvateľov ulice Sládkovičovej na dlhodobé neriešenie problému s odvodom dažďovej vody
(publikované 6.6.2018)

Odpoveď na sťažnosť obyvateľov ulice Sládkovičovej na dlhodobé neriešenie problému s odvodom dažďovej vody
(publikované 6.6.2018)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Kolaudačné rozhodnutie stavby „Chodník na ulici SNP a Hviezdoslavova v Obci Hranovnica“
(publikované 4.6.2018)

Občianske združenie Bapka:
Pravidlá súťaže vo varení pirohov dňa 9.6.2018
(publikované 4.6.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.5.2018
(publikované 4.6.2018)

Obec Hranovnica:
Oznam o príprave zmien a doplnkov Územného plánu obce Hranovnica
(publikované 1.6.2018)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Rozhodnutie o umiesnení líniovej stavby „Hranovnica – Dubina I a vysielač – výstavba dvoch trafostaníc“
(publikované 30.5.2018)

Návrh Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2017
(publikované 25.5.2018)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na II. polrok 2018
(publikované 17.5.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 7/2018:
Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej
(publikované 17.5.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.4.2018
(publikované 16.5.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 15.5.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 6/2018:
Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 15.5.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 6/2018: Zadanie
(publikované 15.5.2018)

Informácia o realizácii projektu: “Novostavba materskej školy v obci Hranovnica”
(publikované 15.5.2018)

Informácia o realizácii projektu: „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica“
(publikované 15.5.2018)

Základná škola Hranovnica:
Voľné pracovné miesto – Údržbár, školník
(publikované 14.5.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.4.2018
(publikované 7.5.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018:
Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 7.5.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018: Zadanie
(publikované 7.5.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 4/2018:
Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica
(publikované 7.5.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 3.5.2018)

Pozvánka na 44. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 3.5.2018)

Obec Štrba:
Oznámenie o začatí územného konania stavby „Vyhliadková veža Kvetnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 27.4.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3/2018:
Stavebný dozor pre projekt – Novostavba materskej školy v obci Hranovnica
(publikované 24.4.2018)

Novostavba budovy Materskej školy:
Zmluva o dielo č.18/ZoD/2018
(publikované 23.4.2018)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.4.2018)

VZN č.3/2015
o verejnom poriadku na území obce Hranovnica
(novelizácia č.2 zo dňa 19.4.2018, publikované 20.4.2018)

VZN č.3/2016
o podmienkach držania psov na území obce Hranovnica
(novelizácia č.1 zo dňa 19.4.2018, publikované 20.4.2018)

VZN č.1/2018,
ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území obce Hranovnica a o doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení
(publikované 20.4.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.3.2018
(publikované 16.4.2018)

Okresný úrad Poprad, Okresný úrad Prešov, a Regrutačná skupina Prešov:
Dobrovoľná vojenská príprava – propagačný leták
(publikované 4.4.2018)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Návrh Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma
(publikované 29.3.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.3.2018
(publikované 29.3.2018)

Návrh VZN č.1/2018, ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území obce Hranovnica a o doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení
(publikované 28.3.2018)

Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby „Chodník na ulici Hviezdoslavova a SNP v obci Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 27.3.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2/2018:
Stavebné práce – Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 22.3.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 2/2018: Zadanie
(publikované 22.3.2018)

JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 13, Prešov:
Oznámenie o dražbe majetku f. Anna Dlubačová – DLUKOR
(publikované 16.3.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 28.2.2018
(publikované 15.3.2018)

Prihláška na Noc s Andersenom 2018 (PDF)
(publikované 13.3.2018)

Prihláška na Noc s Andersenom 2018 (DOCX)
(publikované 13.3.2018)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor:
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ 35-29 Dubina II, k.ú. Hranovnica – Verejná vyhláška
(publikované 13.3.2018)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním stavby: „Hranovnica – Dubina I a vysielač – výstavba dvoch trafostaníc“ – Verejná vyhláška
(publikované 12.3.2018)

Pozvánka na 42. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 8.3.2018)

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2018 (platný od 1.3.2018)
(publikované 1.3.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.2.2018
(publikované 26.2.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.1.2018
(publikované 15.2.2018)

Zámer nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 8.2.2018)

Pozvánka na 41. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 5.2.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2018
(publikované 30.1.2018)

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(publikované 30.1.2018)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 26.1.2018)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 26.1.2018)

Pozvánka na 40. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 25.1.2018)

Objednávka č.2/2018
(publikované 24.1.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018:
Externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica
(publikované 18.1.2018)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017
(publikované 16.1.2018)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v roku 2017
(publikované 16.1.2018)

Štatút Obecnej knižnice v Hranovnici
(publikované 16.1.2018)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
(publikované 11.1.2018)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2018
(publikované 8.1.2018)

Správne poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou (sadzobník platný od 1.1.2018)
(publikované 4.1.2018)