Archív publikovaných dokumentov 2020

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, Dielňa modrotlače
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, Dubina
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, Hámor
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, križovatka
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, lom
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, píla 1
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, píla 2
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, pleso
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, ul. SNP 1
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, ul. SNP 2
(publikované 30.12.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 1.1.2021:
Hranovnica, Základná škola
(publikované 30.12.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.12.2020
(publikované 28.12.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.11.2020
(publikované 15.12.2020)

Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 1. polrok 2021
(publikované 16.11.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(publikované 8.12.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 8.12.2020)

Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 7. decembra 2020
(uznesenia č.116/2020 až č.131/2020, publikované 8.12.2020)

Informácia o realizácii projektu: “Výstavba komunitného centra v obci Hranovnica” – aktualizácia
(publikované 8.12.2020)

SAD Poprad, a.s., Wolkerova 466, Poprad:
Zoznam odrieknutých spojov SAD Poprad (od 3.12.2020 až do odvolania)
(publikované 2.12.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 1.12.2020)

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2021
(publikované 1.12.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.11.2020
(publikované 30.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – inzercia
(publikované 21.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – plagát
(publikované 21.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 21.11.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(publikované 18.11.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 18.11.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 16.11.2020)

Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 1. polrok 2021
(publikované 16.11.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2021 – 2023
(publikované 16.11.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh príjmovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2021 – 2023
(publikované 16.11.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh výdavkovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2021 – 2023
(publikované 16.11.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.10.2020
(publikované 14.11.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.10.2020
(publikované 30.10.2020)

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava:
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
(publikované 29.10.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia zásielky na pošte: Zuzana Filová
(publikované 29.10.2020)

Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 22, 826 04 Bratislava:
Zrušenie plánovaného preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR dňa 13.11.2020 a 11.12.2020
(publikované 29.10.2020)

Obvodné oddelenie policajného zboru v Hranovnici, Sládkovičova 400/17, Hranovnica:
Výzva na dodržiavanie obmedzenia slobody pohybu a pobytu občanov
(publikované 28.10.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia zásielky na pošte: Lucia Antalová
(publikované 26.10.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia zásielky na pošte: Peter Boroš
(publikované 23.10.2020)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním stavby: „Výstavba chodníkov v obci Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 19.10.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúšok (platné od 15.10.2020)
(publikované 15.10.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí (platné od 15.10.2020)
(publikované 15.10.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.9.2020
(publikované 15.10.2020)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby telekomunikačnej siete: „INS_FTTH_PP SPBY 03 Hranovnica“, stavebník Slovak Telekom, a.s., Bratislava – Verejná vyhláška
(publikované 13.10.2020)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Africký mor ošípaných – Registrácia chovov v celej SR a chov ošípaných vo vysokorizikových oblastiach – usmernenie
(publikované 12.10.2020)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej
(publikované 12.10.2020)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu – usmernenie

(publikované 12.10.2020)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Odporúčanie na dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných a nezakladanie nového chovu do odvolania
(publikované 12.10.2020)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Africký mor ošípaných – informačné letáky
(publikované 12.9.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 5.10.2020)

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava:
Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19
(publikované 2.10.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúšok (platné od 1.10.2020)
(publikované 2.10.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí (platné od 1.10.2020)
(publikované 2.10.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia zásielky: Lucia Antalová
(publikované 2.10.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.9.2020
(publikované 30.9.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021:
Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj – september 2020
(publikované 28.9.2020)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene druhu pozemku v katastrálnom území Hranovnica (Poľnohospodárske družstvo Hranovnica)
(publikované 23.9.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer nájmu nehnuteľného majetku a zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 22.9.2020)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Oznámenie o začatí jesennej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
(publikované 21.9.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúšok platné (platné od 14.9.2020 do 1.10.2020)
(publikované 17.9.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.8.2020
(publikované 14.9.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia listovej zásielky: Anna Gavalérová, Richard Točený
(publikované 10.9.2020)

Elkostav KM s.r.o., Za Kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany:
Oznámenie o plánovaných opravárenských prácach na NN vedení a na domových prípojkách v mesiaci september 2020
(publikované 10.9.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí
(publikované 9.9.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa hraníc, domácej izolácie a rizikových krajín
(publikované 9.9.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa zamestnávateľov a zamestnancov
(publikované 9.9.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúšok
(publikované 9.9.2020)

Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 2. septembra 2020
(uznesenia č.99/2020 až č.107/2020, publikované 3.9.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 2.9.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.8.2020
(publikované 31.8.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 26.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 180: Bratislava – Žilina – Košice
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 182: Štrbské pleso – Štrba
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 183: Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 184: Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 185: Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 186: Spišská Nová Ves – Levoča a späť
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 188: Košice – Plaveč – Muszyna
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 191: Lupków – Medzilaborce – Michaľany
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 193: Prešov – Humenné
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 194: Prešov – Bardejov
(publikované 20.8.2020)

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK:
KCP 196: Humenné – Stakčín
(publikované 20.8.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 17.8.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha (geometrický plán) k zámeru nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 17.8.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.7.2020
(publikované 14.8.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.1/2020: Potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica a Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici
(publikované 11.8.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021:
Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj – august 2020
(publikované 11.8.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 10.8.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia listovej zásielky: Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 5.8.2020)

Organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-pack, a.s.:
Plagát o triedení komunálneho odpadu

(publikované 3.8.2020)

Organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-pack, a.s.:
Príručka Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

(publikované 3.8.2020)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny druhu pozemku v katastrálnom území Hranovnica (Poľnohospodárske družstvo Hranovnica)
(publikované 3.8.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.7.2020
(publikované 31.7.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 28.7.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent/asistentka
(publikované 22.7.2020)

DHZ Hranovnica:
Propozície na Nočnú hasičskú súťaž – 8.8.2020
(publikované 22.7.2020)

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov:
Verejná vyhláška o mieste uloženie písomnosti – PROCAN, s.r.o., Budovateľská 502, Hranovnica
(publikované 20.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, č.d. 133
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, Dubina
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, Hámor
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, križovatka
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, lom
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, píla 1
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, píla 2
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, pleso
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, ul. SNP 1
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, ul. SNP 2
(publikované 17.7.2020)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 22.6.2020:
Odchody zo zastávky Hranovnica, ZŠ
(publikované 17.7.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia poštovej zásielky: Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 16.7.2020)

Informácia o realizácii projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica“ – sledovaný pokrok
(publikované 16.7.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.6.2020
(publikované 15.7.2020)

SAD Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec:
Mimoriadny cestovný poriadok linky 608400 Jelšava – Poprad (platný od 8.7.2020)
(publikované 8.7.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania: 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)
(publikované 6.7.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.6.2020
(publikované 3.7.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.5.2020
(publikované 30.6.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia poštovej zásielky: Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 23.6.2020)

Davies s.r.o., Nezábudkova 5, 821 02 Bratislava:
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
(publikované 11.6.2020)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním stavby: „INS_FTTH_PP SPBY 03 Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 9.6.2020)

Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 4. júna 2020
(uznesenia č.87/2020 až č.98/2020, publikované 8.6.2020)

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 1.6.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.5.2020 – oprava
(publikované 30.5.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.5.2020
(publikované 30.5.2020)

Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia
(publikované 28.5.2020)

Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia
(publikované 28.5.2020)

Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu

(publikované 28.5.2020)

Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu
(publikované 28.5.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania
(publikované 27.5.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 26.5.2020)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 2. polrok 2020
(publikované 20.5.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.4.2020
(publikované 15.5.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh Záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2019
(publikované 14.5.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.4.2020
(publikované 30.4.2020)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby spojenej s užívaním (stavebník Jozef Greš s manželkou Gabrielou) – Verejná vyhláška
(publikované 28.4.2020)

Materská škola Hranovnica, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Oznámenie o zápise detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021

(publikované 28.4.2020)

Materská škola Hranovnica, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

(publikované 28.4.2020)

Materská škola Hranovnica, SNP 219, Hranovnica:
Oznámenie o zápise detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021

(publikované 28.4.2020)

Materská škola Hranovnica, SNP 219, Hranovnica:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
(publikované 28.4.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.3.2020
(publikované 15.4.2020)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Oznámenie o začatí jarnej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
(publikované 14.4.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi
(publikované 7.4.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, Poprad:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 6.4.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, Poprad:
Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi
(publikované 2.4.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.3.2020
(publikované 31.3.2020)

Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica:
Oznámenie o trvalej zmene otváracích hodín pobočky Slovenskej pošty v Hranovnici od 1.4.2020
(publikované 29.3.2020)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí konania vo veci podania žiadosti o vydanie dodatočného povolenia stavby spojenej s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania (stavebník Jozef Greš s manželkou Gabrielou) – Verejná vyhláška
(publikované 23.3.2020)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – Karanténne opatrenia (s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6.00)
(publikované 19.3.2020)

Vláda Slovenskej republiky:
Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 – Rozšírenie núdzového stavu
(publikované 19.3.2020)

Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica:
Tlačové vyhlásenie Slovenskej pošty: Na vyplácanie sociálnych dávok bude dohliadať aj polícia
(publikované 17.3.2020)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hraničná 667/13, 05801 Poprad:
Opatrenia prijaté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad s cieľom predísť šíreniu vírusu
(publikované 16.3.2020)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
(zmazané 16.3.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica:
Zrušenie výberového konania na 2 pracovné miesta terénneho pracovníka
(publikované 16.3.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 29.2.2020
(publikované 15.3.2020)

Obvodné oddelenie Policajného zboru, Sládkovičova 400/17, 059 16 Hranovnica:
Výzva Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici
(publikované 12.3.2020)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
(publikované 12.3.2020)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
(publikované 10.3.2020)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Verejná vyhláška, ktorou sa zakazuje organizovanie a usporadúvanie hromadného podujatia (od 10.3.2020 do 23.3.2020)
(publikované 10.3.2020)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (karanténa)
(publikované 10.3.2020)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava:
Prijaté opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu
(publikované 10.3.2020)

Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 5. marca 2020
(uznesenia č.83/2020 až č.86/2020, publikované 7.3.2020)

Vyhlásenie výberového konania: 2 pracovné miesta terénneho pracovníka
(publikované 2.3.2020)

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad:
Upozornenie pre chodcov
(publikované 2.3.2020)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:
Výsledky hlasovania v obci Hranovnica
(publikované 1.3.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.2.2020
(publikované 28.2.2020)

Oznámenie o mieste uloženia listovej zásielky: Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 27.2.2020)

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 26.2.2020)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Rozhodnutie: Dodatočné povolenie vodnej stavby studne a povolenie na užívanie vodnej stavby studne (stavebník Jozef Greš s manželkou Gabrielou) –
Verejná vyhláška
(publikované 24.2.2020)

Obec Gánovce, Gánovska 184/2, 058 01 Gánovce:
Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.: Výrub dreviny pagaštan konský v k.ú. Hranovnica (areál základnej školy)
(publikované 20.2.2020)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2019)
(publikované 20.2.2020)

Prihláška na Noc s Andersenom 2020 (PDF)
(publikované 20.2.2020)

Prihláška na Noc s Andersenom 2020 (DOCX)
(publikované 20.2.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.1.2020
(publikované 15.2.2020)

Východoslovenská distribučná, a.s.:
Mimoriadne situácie v distribučnej sústave – Manuál pre samosprávy
(publikované 10.2.2020)

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(publikované 7.2.2020)

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
(publikované 2.2.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2020
(publikované 31.1.2020)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 30.1.2020)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 30.1.2020)

Oznámenie o mieste uloženia zásielky: Peter Boroš, Hranovnica
(publikované 16.1.2020)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.12.2019
(publikované 15.1.2020)

Zoznam všetkých kníh zakúpených pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2019 (s finančnou podporou Obce a Fondu na podporu umenia)
(publikované 13.1.2020)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2019 (s finančnou podporou Obce a Fondu na podporu umenia)
(publikované 13.1.2020)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí konania vo veci podania žiadosti o vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby – studne pri rekreačnej chate, spojenom s jej kolaudáciou a povolením odberu podzemných vôd v katastrálnom území Hranovnica s nariadením ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním – Verejná vyhláška (žiadatelia Jozef Greš a Gabriela Grešová)
(publikované 2.1.2020)