Archív publikovaných dokumentov 2021

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov:
List starostom týkajúci sa finančnej pomoci občanom po 60-tke, ktorí sú alebo sa chcú dať zaočkovať a uplatniť si schválenú odmenu vo výške 200 alebo 300 €
(publikované 15.12.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.11.2021
(publikované 13.12.2021)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania (stavba „Rekonštrukcia a dobudovanie miestnej komunikácie na ul. Mlynská“) – Verejná vyhláška
(publikované 9.12.2021)

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2022
(publikované 8.12.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(publikované 7.12.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 6. decembra 2021
(uznesenia č.171/2021 až č.182/2021, publikované 7.12.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 1.12.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(publikované 19.11.2021)

Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 1. polrok 2022
(publikované 19.11.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 19.11.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2022 – 2024
(publikované 19.11.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh príjmovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2022 – 2024
(publikované 19.11.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh výdavkovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2022 – 2024
(publikované 19.11.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 12.11.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 9. novembra 2021
(uznesenia č.163/2021 až č.170/2021, publikované 11.11.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.9.2021
(publikované 3.11.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.9.2021
(publikované 3.11.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 3.11.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu referent stavebného úradu
(publikované 11.10.2021)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 28. október 2021
(publikované 4.10.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.8.2021
(publikované 20.9.2021)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 16.9.2021:
Hranovnica, križovatka
(publikované 14.9.2021)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 16.9.2021:
Hranovnica, píla
(publikované 14.9.2021)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 16.9.2021:
Hranovnica, Dubina
(publikované 14.9.2021)

Cestovný poriadok SAD, a.s. Poprad platný od 16.9.2021:
Hranovnica, lom
(publikované 14.9.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu referent účtovníctva a rozpočtovníctva
(publikované 14.9.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu kuchárky v školskej jedálni
(publikované 14.9.2021)

Davies s.r.o., Nezábudková 5, 821 02 Bratislava:
Výzva na vykonanie okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia formou verejnej vyhlášky, upozornenie
(publikované 13.9.2021)

Školská jedáleň:
Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. Hviezdoslavova
(publikované 27.8.2021)

Školská jedáleň:
Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. SNP a pre žiaka základnej školy
(publikované 27.8.2021)

Školská jedáleň:
Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019
(publikované 27.8.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.8.2021
(publikované 25.8.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.7.2021
(publikované 25.8.2021)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Kolaudačné rozhodnutie: stavba „Hranovnica – Dubina I – vysielač, výstavba dvoch trafostaníc“ – Verejná vyhláška
(publikované 23.8.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Hranovnica na obdobie rokov 2017 – 2022
(publikované 19.8.2021)

Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 2. polrok 2021
(publikované 18.8.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Schválené VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 12.8.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 11. augusta 2021
(uznesenia č.156/2021 až č.162/2021, publikované 12.8.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.7.2021
(publikované 9.8.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.6.2021
(publikované 9.8.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky „Do vlastných rúk“ – Darina Šándorová, Hranovnica
(publikované 4.8.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 4.8.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Referent účtovníctva a rozpočtu obce
(publikované 29.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu kuchárky (3 pracovné miesta)
(publikované 29.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky „Do vlastných rúk“ – Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 29.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 26.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 26.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 26. júla 2021
(uznesenia č.154/2021 až č.155/2021, publikované 26.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky „Do vlastných rúk“ – Lucia Antalová, Hranovnica
(publikované 22.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení zásielky – Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 22.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.4/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.1 – Statika
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.2 – Izolácia
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.3 – Elektroinštalácia
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.4 – Svietidlá
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zrušenie výzvy na predloženie ponuky č.2/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica
(publikované 15.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.3/2021: Parkovisko pri bytových domoch na ul. Budovateľskej
(publikované 8.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.3/2021: Zadanie s výkazom výmer
(publikované 8.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.2/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica
(publikované 8.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.2/2021: Výkaz výmer č.1 – Statika
(publikované 8.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.2/2021: Výkaz výmer č.2 – Izolácia
(publikované 8.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.2/2021: Výkaz výmer č.3 – Elektroinštalácia
(publikované 8.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.2/2021: Výkaz výmer č.4 – Svietidlá
(publikované 8.7.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.6.2021
(publikované 7.7.2021)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 2.7.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.5.2021
(publikované 22.6.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.5.2021
(publikované 22.6.2021)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 18.6.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica
(publikované 16.6.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, SNP č. 219, Hranovnica
(publikované 16.6.2021)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 12. júl 2021
(publikované 15.6.2021)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Africký mor ošípaných – letáky
(publikované 14.6.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Hranovnica na funkčné obdobie 2021 – 2027
(publikované 10.6
.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 9. júna 2021
(uznesenia č.141/2021 až č.153/2021, publikované 10.6.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 2.6.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 26.5.2021)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
(publikované 18.5.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.4.2021
(publikované 14.5.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2021/2022
(publikované 14.5.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (príloha 1)
(publikované 14.5.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha 2)
(publikované 14.5.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Informovaný súhlas zákonného zástupcu (príloha 3)
(publikované 14.5.2021)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Oznam o zápise detí do materskej školy pre šk. rok 2021/2022
(publikované 14.5.2021)

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020
(publikované 13.5.2021)

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019
(publikované 13.5.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Záverečný účet Obce Hranovnica za rok 2020
(publikované 13.5.2021)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021:
Informačný leták k asistovanému sčítaniu obyvateľov
(publikované 7.5.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.1/2021: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu IBV Dolina
(publikované 5.5.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.1/2021 (Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu IBV Dolina) – lokalizácia
(publikované 5.5.2021)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16,  058 44 Poprad:
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hranovnica – Verejná vyhláška (pozemky pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva)
(publikované 3.5.2021)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16,  058 44 Poprad:
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hranovnica – Verejná vyhláška (odvodňovací kanál)
(publikované 3.5.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.4.2021
(publikované 30.4.2021)

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica:
Oznámenie o trvalej zmene otváracích hodín pobočky Slovenskej pošty v Hranovnici od 1.5.2021
(publikované 26.4.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.3.2021
(publikované 15.4.2021)

Obecná knižnica v Hranovnici, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Knihy zakúpené v roku 2020 z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia

(publikované 14.4.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 13. apríla 2021
(uznesenia č.136/2021 až č.140/2021, publikované 14.4.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 8.4.2021)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním: stavba „Hranovnica – Dubina I – vysielač, výstavba dvoch trafostaníc“ – Verejná vyhláška
(publikované 1.4.2021)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, Poprad:
Oznámenie o začatí jarnej kampane 2021 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
(publikované 31.3.2021)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 4. máj 2021
(publikované 31.3.2021)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 7. máj 2021
(publikované 31.3.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.3.2021
(publikované 31.3.2021)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, Poprad:
Žiadosť o zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi
(publikované 25.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Oslovovací list pre obce a mestá
(publikované 24.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Leták – Informačná kancelária pre obete Prešov
(publikované 24.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Skladací leták o informačnej kancelárii
(publikované 24.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Leták – Pomoc obetiam trestných činov 1
(publikované 24.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Leták – Pomoc obetiam trestných činov 2
(publikované 24.3.2021)

Materská škola, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským
(publikované 23.3.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 28.2.2021
(publikované 15.3.2021)

Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(publikované 12.3.2021)

Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica:
Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020)
(publikované 12.3.2021)

Lesy SR, š.p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
(publikované 10.3.2021)

Lesy SR, š.p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991 Zb. a svoje podania nedoplnili alebo neopravili
(publikované 10.3.2021)

Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 1. marca 2021
(uznesenia č.132/2021 až č.135/2021, publikované 2.3.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.2.2021
(publikované 26.2.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020
(publikované 24.2.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.2.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Voľné pracovné miesto: 1 miesto – školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg alebo školský psychológ v Materskej škole v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.
(publikované 17.2.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Voľné pracovné miesto: 1 miesto – pedagogický asistent/asistentka v Materskej škole v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z   marginalizovaných rómskych komunít II.
(publikované 17.2.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.1.2021
(publikované 15.2.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania: 1 pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby
(publikované 11.2.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 10.2.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

(publikované 6.2.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
(publikované 6.2.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2021
(publikované 29.1.2021)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021:
Dôležitá informácia: Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
(publikované 25.1.2021)

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava:
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
(publikované 19.1.2021)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Stavebné povolenie stavby „Výstavba chodníkov v obci Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 18.1.2021)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.12.2020
(publikované 15.1.2021)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2021
(publikované 7.1.2021)