Archív publikovaných dokumentov 2011

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(16.12.2011)

Oznámenie i začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška obec Gánovce
(8.12.2011)

VZN č.2/2011
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica, vyhlásenej VZN Obce Hranovnica č.1/2007 dňa 30.11.2007
(8.12.2011)

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(5.12.2011)

Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2012 až 2014
(5.12.2011)

Návrh rozpočtu obce Hranovnica na roky 2012, 2013 a 2014 – príjmová časť
(4.12.2011)

Návrh rozpočtu obce Hranovnica na roky 2012, 2013 a 2014 – výdavková časť
(4.12.2011)

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(15.11.2011)

Návrh VZN č.2/2011
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica vyhlásenej VZN Obce Hranovnica č.1/2007 dňa 30.11.2007
(31.10.2011)

VZN č.1/2011 Obce Hranovnica
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(31.10.2011)

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy (osada) za šk. rok 2010/2011
(23.10.2011)

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia realizácie vodných stavieb
(20.10.2011)

Úprava rozpočtu obce Hranovnica č.2 / 2011
(18.10.2011)

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy (obec) za šk. rok 2010/2011
(18.10.2011)

Pozvánka na pokračovanie 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(12.10.2011)

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(28.9.2011)

Zápis zo stretnutia, konaného dňa 13.9.2011, PVPS, a.s., za účelom vyriešenia reklamácií ohľadom zrážkových vôd v obci Hranovnica
(16.9.2011)

Návrh VZN č.1/2011 Obce Hranovnica
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(16.9.2011)

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Poprade
(19.8.2011)

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(28.7.2011)

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(8.7.2011)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ I. a MŠ II. v Hranovnici
(10.6.2011)

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(24.5.2011)

Návrh Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2010
(24.5.2011)

Nové CD folklórnej skupiny Lučka – Hranovnica moja, jak se mi beleje
(12.5.2011)

Informačný materiál o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011
(5.5.2011)

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(25.3.2011)

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(25.2.2011)

Informačný materiál o získaní finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR v roku 2010

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(28.1.2011)

Výsledky 7. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja
(8.1.2011)

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(11.1.2011)

Novoročný príhovor starostu obce Ing. Martina Benka občanom Hranovnice

Kázne zo služieb Božích ECAV za obdobie júl 2009 – máj 2010