Archív publikovaných dokumentov 2012

Kalendár separovaného zberu odpadu na rok 2013 – f. BRANTNER
(30.12.2012)

Vianočné posedenie dôchodcov pri stromčeku – plagát
(23.12.2012)

9. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja – plagát
(22.12.2012)

Otváracie hodiny Obecného úradu v Hranovnici počas Vianočných sviatkov
(20.12.2012)

Colný úrad Prešov Verejná vyhláška – Doručenie písomnosti v daňovom konaní
(17.12.2012)

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 Verejná vyhláška – oznámenie
(17.12.2012)

Nové 2CD Chrámového zboru apoštola Pavla Brezno, na tvorbe ktorého sa podieľal hranovnický evanjelický chrámový zbor
(4.12.2012)

Návrh rozpočtu obce Hranovnica na roky 2013-2015, príjmová časť
(29.11.2012)

Návrh rozpočtu obce Hranovnica na roky 2013-2015, výdavková časť
(29.11.2012)

Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2013-2015, príjmová časť
(29.11.2012)


Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2013-2015, výdavková časť
(29.11.2012)

Oznam Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. o zmene ceny vodného a stočného na rok 2013
(24.11.2012)

Rozhodnutie – verejná vyhláška o zmene v užívaní stavby „6BJ Hranovnica, Budovateľská 505 C“
(15.11.2012)

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška stavby „Hranovnica, VN 478 – úprava VN prípojky pre Vernár“
(15.11.2012)

Plagát – Tvorivé Vianoce 2012
(15.11.2012)

Plagát – turnaj v scrabble (kris-kros) „O špigel profesora Štolca“
(10.11.2012)

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(8.11.2012)

Vykurovacie obdobie Dokument DHZ o prevencii pred vznikom požiaru
(7.11.2012)

Štolcova Hranovnica 2012 Výsledky 5. ročníka recitačnej súťaže žiakov Hornádskej doliny
(30.10.2012)

Oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška o zmene v užívaní stavby „6BJ Hranovnica, Budovateľská 505 C“
(22.10.2012)

Územné rozhodnutie – verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby „Hranovnica, VN 478 – úprava VN prípojky pre Vernár“
(22.10.2012)

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(25.9.2012)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestení stavby „Hranovnica VN 478 – úprava prípojky Vernár“ – verejná vyhláška
(11.9.2012)

Plagát – Jesenný odber krvi
(26.8.2012)

Pozvánka na pracovné stretnutie za účelom riešenia spolunažívania v obci
(20.8.2012)

Opatrenia pre zlepšenie spolunažívania v obci
(17.8.2012)

Schválené VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti
(17.8.2012)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny
(13.8.2012)

Plagát – Púť Kráľovskou cestou 2012 X. ročník Memoriálu mladých tragicky zosnulých Hranovničanov
(5.8.2012)

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(1.8.2012)

Návrh VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti
(24.7.2012)

Odvolanie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(10.7.2012)

Plagát – 36. ročník Memoriálu Eduarda Benka
(7.7.2012)

Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce, poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(4.7.2012)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny
(4.7.2012)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 4. júla 2012 až do odvolania
(4.7.2012)

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(20.6.2012)

Výsledky Okresnej hasičskej súťaže DHZ podľa jednotlivých kategórii
(19.6.2012)

Výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta terénneho sociálneho pracovníka a dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka
(14.6.2012)

Návrh Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2011
(6.6.2012)

Oznámenie Obvodného pozemkového úradu v Poprade (verejná vyhláška) o začatí konania vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkárskej osade ZO SZZ č. 35-29 Dubina II, v k.ú. Hranovnica
(14.5.2012)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny
(14.5.2012)

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva HaZZ v Poprade: Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov
(30.4.2012)

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(24.4.2012)

Plagát – Národná slávnosť na Devíne
(19.4.2012)

Pozvánka a splnomocnenie na XX.valné zhromaždenie Urbariátu v Hranovnici
(18.4.2012)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Hranovnici
(17.4.2012)

Záznam z preverenia zrážkových vôd
(13.3.2012)

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2012
(11.3.2012)

Pozvánka na pracovné stretnutie
(5.3.2012)

Pozvánka na pokračovanie 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(5.3.2012)

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(23.2.2012)

Územné rozhodnutie mesta Poprad – verejná vyhláška (rozšírenie kameňolomu Hranovnica – Dubina)
(16.2.2012)

Návrh VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hranovnica
(13.2.2012)

Návrh VZN č. 2/2012 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území Obce Hranovnica
(13.2.2012)

Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby – verejná vyhláška „Protipovodňové opatrenia obce Gánovce – úprava Gánovského potoka“
(10.2.2012)

Pozvánka na regionálne vodné konferencie o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente povodí
(5.2.2012)

Kalendár zberu komunálneho odpadu, nebezpečného odpadu, starého textilu, objemového a stavebného odpadu na rok 2012
(5.2.2012)

Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(25.1.2012)

2. CD folklórnej skupiny Lučka – Hej, lučka, lučka…
(22.1.2012)

Programový rozpočet obce Hranovnica na roky 2012 – 2013 – 2014
(19.1.2012)

Schválený rozpočet obce Hranovnica na roky 2012 – 2013 – 2014
(18.1.2012)

Formulár na oznámenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
(16.1.2012)

Výsledky 8. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja
(7.1.2012)

Oznámenie o pokračovaní územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – verejná vyhláška mesto Poprad
(6.1.2012)

Rozhodnutie o povolení stavby (vodovod a kanalizácia) Obvodný úrad Životného prostredia v Poprade
(6.1.2012)