Archív publikovaných dokumentov 2014

Smernica č.1/2014 k verejnému obstarávaniu zákaziek
(publikované 30.12.2014)

Poverenie poslanca Ing. Martina Valluša zastupovaním starostu obce odo dňa 19.12.2014
(publikované 20.12.2014)

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 18.12.2014)

Rozhodnutie prezidenta SR o vyhlásení referenda
(publikované 16.12.2014)

Oznámenie starostu obce o utvorení volebných okrskov
(publikované 16.12.2014)

Príhovor starostu obce Vladimíra Horvátha na 1. slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 14.12.2014)

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 10.12.2014)

Plagát – Vianočný stolnotenisový turnaj
(publikované 9.12.2014)

Plagát – Predvianočná nedeľa
(publikované 4.12.2014)

Plagát – Vianočná koleda
(publikované 28.11.2014)

Plagát – Bazár oblečenia
(publikované 19.11.2014)

Komunálne voľby 2014: Výsledky volieb starostu obce Hranovnica
(publikované 15.11.2014)

Komunálne voľby 2014: Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 15.11.2014)

Stavebný úrad: Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia zmeny stavby pred jej dokončením: „Hranovnica – rekonštrukcia NN a DP z TS Dubina – Píla a zriadenie trafostanice“ Verejná vyhláška
(publikované 7.11.2014)

Návrh programového rozpočtu – príjmy 2015
(publikované 6.11.2014)


Návrh programového rozpočtu – výdavky 2015
(publikované 6.11.2014)

Pozvánka na 49. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 4.11.2014)

Knihy zakúpené s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2014
(publikované 4.11.2014)

Návrh rozpočtu – výdaje 2015-2017
(publikované 28.10.2014)

Návrh rozpočtu – príjmy 2015-2017
(publikované 24.10.2014)

Stavebný úrad: Stavebné povolenie – Verejná vyhláška Novostavba rodinného domu Hranovnica, stavebník Marek Liptaj s manželkou Danielou
(publikované 22.10.2014)

Návrh VZN č.2/2014
o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Hranovnica
(publikované 8.10.2014)

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov
(publikované 8.10.2014)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Hranovnica
(publikované 1.10.2014)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 1.10.2014)

Stavebný úrad: Upovedomenie účastníkov konania – Verejná vyhláška o obsahu podaného odvolania č.j. 772/2014, navrhovateľka Mária Luščíková
(publikované 29.9.2014)

Plagát – Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci Hranovnica
(publikované 11.9.2014)

Pozvánka a program 48. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 7.9.2014)

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce Hranovnica v roku 2014
(publikované 3.9.2014)

Stavebný úrad: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Pekáreň s predajňou“, stavebníčka Mária Luščíková – Verejná vyhláška
(publikované 25.8.2014)

Rozhodnutie 191/2014 predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
(publikované 22.8.2014)

Zákon SNR č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
(publikované 22.8.2014)

Všeobecné záväzné nariadenie obce Hranovnica č.2/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
(publikované 22.8.2014)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia pre voľby do orgánov samosprávy obce Hranovnica v roku 2014
(publikované 22.8.2014)

Oznámenie počtu obyvateľov obce Hranovnica
(publikované 22.8.2014)

Pozvánka a program 47. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 19.8.2014)

Plagát – Celooblastné oslavy 70. výročia SNP
(publikované 18.8.2014)

Plagát – Púť Kráľovskou cestou 2014 XII. ročník Memoriálu mladých tragicky zosnulých Hranovničanov
(publikované 13.8.2014)

Pozvánka a program 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 30.7.2014)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor: Verejná vyhláška – Upovedomenie o začatí konania o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
(publikované 29.7.2014)

Stavebný úrad: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Pekáreň s predajňou“, stavebníčka Mária Luščíková – Verejná vyhláška
(publikované 29.7.2014)

Plagát na 19. ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke
(publikované 27.7.2014)

Pozvánka a propozície hasičskej súťaže „O pohár obce Hranovnica“
(publikované 24.7.2014)

Prerušenie stavebného konania – výzva na doplnenie dokumentácie stavebník Marek Liptaj a manželka Daniela Liptajová
(publikované 14.7.2014)

„Pramienky putujú“ – informačný leták o podujatí pre deti
(publikované 10.7.2014)

Návrh VZN č.1/2014
(publikované 8.7.2014)

Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie osobností obce
(publikované 3.7.2014)

Plagát na Jánske ohne v Hranovnici
(publikované 21.6.2014)

Merida Road Cup 2014 – propozície cyklistických pretekov
(publikované 19.6.2014)

Stavebný úrad: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na užívanie stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – stavba „Rekonštrukcia kravína“
(publikované 17.6.2014)

Pozvánka a program 44. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 16.6.2014)

Plagát na Futbalový turnaj mladších žiakov
(publikované 12.6.2014)

Oznam Okresného úradu v Poprade: Obmedzenie využívania lesov verejnosťou
(publikované 11.6.2014)

Návrh Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2013
(publikované 30.5.2014)

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu – hlasovanie v obci Hranovnica
(publikované 26.5.2014)

Plagát na Turičný šachový turnaj – 13. ročník
(publikované 25.5.2014)

Stavebný úrad: Oznámenie – Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Novostavba rodinného domu Hranovnica“ (stavebník Marek Liptaj s manželkou Danielou)
(publikované 20.5.2014)

Pozvánka na 15. ročník Hornádskych hier
(publikované 15.5.2014)

Pozvánka a program 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.4.2014)

Odstávky elektriny – apríl 2014
(publikované 14.4.2014)

Plagát na Veľkonočné tvorivé dielne
(publikované 11.4.2014)

Výsledky 2. kola Voľby prezidenta SR v obci Hranovnica (29. marec 2014)
(publikované 30.3.2014)

Stavebný úrad: Rozhodnutie – Verejná vyhláška Stavebné povolenie na stavbu Hranovnica – Rekonštrukcia NN a DP z TS Dubina – Píla a zriadenie trafostanice
(publikované 21.3.2014)

Okresný úrad Poprad – odbor starostlivosti o životné prostredie: Oznámenie o stavebnom dokumente „ÚPN-O Hranovnica, zmeny a doplnky č.2“
(publikované 21.3.2014)

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 14. a 16. apríla 2014 na ulici Školskej, Štúrovej a Lúčnej
(publikované 21.3.2014)

Plagát Noc s Andersenom 2014
(publikované 20.3.2014)

Prihláška na Noc s Andersenom 2014
(publikované 20.3.2014)

Pozvánka a program 42. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 19.3.2014)

Verejné obstarávanie: Súťažné podklady na zákazku „Autobusová zastávka“
(publikované 18.3.2014)

Výsledky 1. kola Voľby prezidenta SR v obci Hranovnica (15. marec 2014)
(publikované 16.3.2014)

Stavebný úrad: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na užívanie inžinierskej stavby a nariadenie ústneho pojednávania stavba Hranovnica VN 478, úprava VN prípojky pre Vernár
(publikované 14.3.2014)

Stavebný úrad: Upovedomenie o začatom správnom konaní Výrub 19 ks topoľov na brehu rieky Hornád, v blízkosti f. Klocok
(publikované 7.3.2014)

Zmena ÚPN-O Hranovnica Oznámenie o prerokovaní návrhu ZaD č.2 ÚPN-O Hranovnica
(publikované 25.2.2014)

Zmena ÚPN-O Hranovnica – Grafická časť Územný plán obce Hranovnica – návrh Návrh záväznej časti územného plánu, M 1:2880
(publikované 25.2.2014)

Zmena ÚPN-O Hranovnica – Grafická časť ÚPN-O Hranovnica, Zmeny a doplnky č.2 Návrh záväznej časti územného plánu, M 1:2880
(publikované 25.2.2014)

Zmena ÚPN-O Hranovnica – Sprievodná správa Sprievodná správa k zmenám a doplnkom č.2
(publikované 25.2.2014)

Zmena ÚPN-O Hranovnica – Záväzná časť Územný plán obce Hranovnica – návrh Návrh záväznej časti územného plánu, M 1:2880
(publikované 25.2.2014)

Zmena ÚPN-O Hranovnica – Záväzná časť ÚPN-O Hranovnica, Zmeny a doplnky č.2 Návrh záväznej časti územného plánu, M 1:2880
(publikované 25.2.2014)

Zmena ÚPN-O Hranovnica – Záväzná časť Záväzná časť k zmenám a doplnkom č.2
(publikované 25.2.2014)

Výsledky volieb členov Dozornej rady Urbariátu Hranovnica na XXII. Valnom zhromaždení Urbariátu v sobotu 22.2.2014
(publikované 24.2.2014)

Plagát – súťaž o kráľa čitateľov
(publikované 18.2.2014)

Plagát – prázdniny s knižnicou 2014
(publikované 18.2.2014)

Občianske združenie MAS PRAMENE: Propozície súťaže o najzaujímavejší, najkrajší a najvýstižnejší návrh loga MAS PRAMENE
(publikované 18.2.2014)

Pozvánka na 40. zasadnutie obecného zastupiteľstva
(publikované 10.2.2014)

Informácia o preskúšaní prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2014: termíny skúškok sirén
(publikované 5.2.2014)

Formulár na oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
(publikované 4.2.2014)

Stavebný úrad – Oprava chyby v písaní Marek Liptaj – novostavba rodinného domu Hranovnica
(publikované 24.1.2014)

Oznámenie o zmene ceny vodného a stočného na rok 2014 – PVPS, a.s. Poprad
(publikované 19.1.2014)

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby: „Hranovnica – rekonštrukcia NN a DP z TS Dubina – Píla a zriadenie trafostanice“ – Verejná vyhláška
(publikované 9.1.2014)