Archív publikovaných dokumentov 2015

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie: Hydromelioračný kanál ev. č. 5 406 011 001 v okrese Poprad – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
(publikované 29.12.2015)

Požiarny poriadok obce Hranovnica
(publikované 29.12.2015)

Hranovnický spravodajca č.4 / december 2015
(publikované 22.12.2015)

Schválené VZN č.5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(publikované 15.12.2015)

Kalendár triedeného zberu separovaného odpadu v obci Hranovnica spoločnosťou Brantner Poprad, s.r.o. na rok 2016
(publikované 14.12.2015)

Plagát – Vianočný stolnotenisový turnaj (publikované
13.12.2015)

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 10.12.2015)

Plagát – Divadelné predstavenie „Jak se žilo na dzedzine“
(publikované 10.12.2015)

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 7.12.2015)

Plagát – Slávnostné rozsvietenie obecného vianočného stromčeka
(publikované 1.12.2015)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.6/2015: Projektová dokumentácia na budovu Obecného úradu v Hranovnici
(publikované 1.12.2015)

Návrh rozpočtu obce – príjmy 2016 – 2017 – 2018
(publikované 29.11.2015)

Návrh rozpočtu obce – výdavky 2016 – 2017 – 2018
(publikované 29.11.2015)

Návrh programového rozpočtu obce – príjmy 2016
(publikované 29.11.2015)

Návrh programového rozpočtu obce – výdavky 2016
(publikované 29.11.2015)

Obec Vernár: Rozhodnutie o umiestnení stavby „Realizácia optických sietí, klaster HR-2, obec Vernár“ Územné rozhodnutie – Verejná vyhláška
(publikované 27.11.2015)

Návrh VZN č.5/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(publikované 26.11.2015)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 1. polrok 2016
(publikované 26.11.2015)

Zverejnenie nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Marián Lopuch
(publikované 26.11.2015)

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.11.2015)

Dokumenty potrebné k voľbám do NR SR 2016 – tematická strana k voľbám do NR SR 2016
(publikované 17.11.2015)

Obec Hranovnica, Stavebný úrad: Kolaudačné rozhodnutie stavba „Hranovnica – rekonštrukcia NN a DP z TS Dubina Píla“ – Verejná vyhláška
(publikované 12.11.2015)

VZN č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služiebna území obce Hranovnica a z neho vyplývajúce povinnosti – tematická strana k prijatému VZN č.4/2015
(publikované 9.11.2015)

Oznámenie prevádzkovateľa podľa čl. VI. ods. 1 VZN č.4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica
(publikované 9.11.2015)

Žiadosť prevádzkovateľa prevádzkarne podľa čl. VIII. ods. 3 VZN č.4/2015
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica o povolenie osobitnej prevádzkovej doby od 1.1.2016
(publikované 9.11.2015)

Správa z činnosti Hlavného kontrolóra obce Hranovnica zo dňa 14.10.2015, prerokovaná na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2015
(publikované 9.11.2015)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.4/2015:Energetický audit Obecného úradu v Hranovnici
(publikované 4.11.2015)

Výmena a oprava zastrešenia na budove modrotlače – tematická strana k realizovanej rekonštrukcii Modrotlačiarenskej dielne na ulici SNP
(publikované 4.11.2015)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, platný od 30. januára 2015, novelizovaný 30.10.2015
(publikované 3.11.2015)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom na 2025
(publikované 3.11.2015)

Neporiadok na cintoríne – tematická strana k Sviatku všetkých svätých 2015
(publikované 3.11.2015)

Schválené VZN č.4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica
(publikované 2.11.2015)

Hranovnický spravodajca č.3 / november 2015
(publikované 2.11.2015)

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie: Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
(publikované 2.11.2015)

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy ul. Hviezdoslavova, za šk. rok 2014/2015
(publikované 29.10.2015)

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 26.10.2015)

Zápisnica z otvárania obálok na vyhodnotenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky č.2/2015 Výmena okien a dverí v budove Hasičskej zbrojnice v Hranovnici
(publikované 20.10.2015)

Výzva na preloženie cenovej ponuky č. 2/2015: Výmena okien a dverí v budove Hasičskej zbrojnice v Hranovnici
(publikované 13.10.2015)

Návrh VZN č.4/2015
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica
(publikované 13.10.2015)

Stavebný úrad: „Hranovnica – rekonštrukcia NN a DP z TS Dubina Píla“ Oznámenie o začatí jednania vo veci vydania povolenia na užívanie inžinierskej stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – Verejná vyhláška
(publikované 29.9.2015)

Štatút obce Hranovnica
(publikované 22.9.2015)

Preloženie Pamätníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne – tematická strana k dotazníku pre občanov
(publikované 20.9.2015)

Program rozvoja obce – tematická strana k dotazníku pre občanov
(publikované 17.9.2015)

Program rozvoja obce – Dotazník pre občanov obce Hranovnica
(publikované 17.9.2015)

Výmena dokladov v súvislosti s pridelením orientačného čísla domu
(publikované 14.9.2015)

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 14.9.2015)

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 24.8.2015)

Plagát – Deň obce Hranovnica 2015
(publikované 21.8.2015)

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 12.8.2015)

Knihy zakúpené do obecnej knižnice v roku 2015
(publikované 10.8.2015)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie: Generel dopravnej infraštruktúry Prešovkého kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu
(publikované 30.7.2015)

Zápisnica z otvárania obálok na vyhodnotenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky č.1/2015 Výmena okien a dverí v budove Materskej školy v obci Hranovnica
(publikované 22.7.2015)

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č.2/2015
(publikované 22.7.2015)

Plagát – Púť Kráľovskou cestou 2015
(publikované 21.7.2015)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie: Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“
(publikované 21.7.2015)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie: Zámer na vyhlásenie zón Národného parku Slovenský raj a Program starostlivosti o NP Slovenský raj na r. 2016 – 2025 komplexný dokument
(publikované 20.7.2015)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie: Zámer na vyhlásenie zón Národného parku Slovenský raj a Program starostlivosti o NP Slovenský raj na r. 2016 – 2025
(publikované 14.7.2015)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie: Zámer na vyhlásenie zón Národného parku Slovenský raj a Program starostlivosti o NP Slovenský raj na r. 2016 – 2025 – Verejná vyhláška
(publikované 14.7.2015)

Plagát – Memoriál Eduarda Benka 2015
(publikované 9.7.2015)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.1/2015 Výmena okien a dverí v budove Materskej školy v obci Hranovnica
(publikované 6.7.2015)

Oznámenie o strategickom dokumente: Plán rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
(publikované 6.7.2015)

Územný plán obce Švábovce záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – 1. časť
(publikované 6.7.2015)

Územný plán obce Švábovce záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – 2. časť
(publikované 6.7.2015)

Hranovnický spravodajca č.2 / júl 2015
(publikované 6.7.2015)

Obchodná verejná súťaž č.2/2015: na predaj pozemku KN-C 2649/30 – IBV Cintorínska
(publikované 30.6.2015)

Oznámenie o strategickom dokumente: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020
(publikované 26.6.2015)

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.6.2015)

Letný prázdninový program pre deti: Výlet do Bratislavy – po stopách Ľudovíta Štúra
(publikované 16.6.2015)

Letný prázdninový program pre deti: Prázdninové večerníčky v tráve
(publikované 16.6.2015)

Plagát – Vernárske slávnosti 2015
(publikované 14.6.2015)

Plagát – Jánske ohne 2015
(publikované 11.6.2015)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 2. polrok 2015
(publikované 11.6.2015)

Návrh VZN č.4/2015
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica
(publikované 11.6.2015)

Oznámenie o zámere nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Marián Lopuch
(publikované 11.6.2015)

Plagát – Štiavnická podkova 2015
(publikované 8.6.2015)

VZN č.1/2013
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Hranovnica, novelizácia č.1 zo dňa 29. mája 2015
(publikované 1.6.2015)

Smernica č.1/2015 o verejnom obstarávaní
(publikované 1.6.2015)

Štatistický úrad Slovenskej republiky: Oznam o zisťovaní údajov pre štatistiku rodinných účtov
(publikované 1.6.2015)

Oznam o konaní povinnej vakcinácie psov
(publikované 27.5.2015)

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 25.5.2015)

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica: Výsledky volieb predsedu a členov výboru pozemkového spoločenstv
(publikované 18.5.2015)

Lesy SR, š.p.: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – Verejná vyhláška
(publikované 15.5.2015)

Plagát – Stavanie obecného mája
(publikované 18.5.2015)

Rozhodnutie na vykonanie úplnej uzávierky cesty III/067016
(publikované 15.5.2015)

Návrh Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2014
(publikované 14.5.2015)

Návrh na zmenu a doplnenie VZN č.1/2013
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Hranovnica
(publikované 14.5.2015)

Hranovnický spravodajca č.1 / máj 2015
(publikované 7.5.2015)

Oznámenie o strategickom dokumente „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“
(publikované 6.5.2015)

Plagát – Turičný šachový turnaj 2015
(publikované 2.5.2015)

Pozvánka a program XXIII. valného zhromaždenia Urbariátu
(publikované 1.5.2014)

Plagát – Deň matiek v Hranovnici
(publikované 1.5.2015)

Plagát – Deň Rómov v Hranovnici
(publikované 29.4.2015)

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Hranovnica na funkčné obdobie 2015 – 2021
(publikované 27.4.2015)

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.4.2015)

Plagát – Výstup na Kozí kameň
(publikované 17.4.2015)

Plagát – Geľo Sebechlebský, divadlo Ozvena
(publikované 14.4.2015)

Ponuka odpredaja podielov trvalých trávnych porastov – TTP
(publikované 8.4.2015)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 7.4.2015)

Prihláška na Noc s Andersenom 2015
(publikované 31.3.2015)

VZN č. 3/2009
o poskytovaní sociálnej služby v jedálni – stravovanie dôchodcov, novelizácia č.1 zo dňa 27. marca 2015
(publikované 31.3.2015)

2% z dane pre DHZ: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti: na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2014
(publikované 24.3.2015)

2% z dane pre DHZ: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
(publikované 24.3.2015)

Plagát – Noc s Andersenom 2015
(publikované 24.3.2015)

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.3.2015)

Oznam SPP: Nový komunikačný kanál SPP – ON-LINE formuláre
(publikované 23.3.2015)

Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č.1/2015: Predaj topoľovej drevnej hmoty
(publikované 20.3.2015)

Plagát – „Bárs šikovná nedeľa“
(publikované 18.3.2015)

Obchodná verejná súťaž č.1/2015: Predaj topoľovej drevnej hmoty
(publikované 13.3.2015)

Stavebný úrad: Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“
(publikované 11.3.2015)

Oznam SPP: Prechod na nový odorant zemného plynu
(publikované 11.3.2015)

Návrh na zmenu a doplnenie VZN č.3/2009
o poskytovaní sociálnej služby v jedálni – stravovanie dôchodcov
(publikované 11.3.2015)

Plagát – vyslanci rozprávkovej krajiny „fantázia na dotyk“
(publikované 5.3.2015)

Schválené VZN č.3/2015
o verejnom poriadku na území obce Hranovnica
(publikované 3.3.2015)

Schválené VZN č.2/2015
o zákaze prevádzkovania niektorých hazadrdných hier na území obce Hranovnica
(publikované 3.3.2015)

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.2.2015)

Jarné prázdniny s knižnicou – program
(publikované 16.2.2015)

Kurz pečenia a zdobenia medovníkov – plagát
(publikované 16.2.2015)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, platný od 30. januára 2015
(publikované 13.2.2015)

Návrh VZN č.3/2015
o verejnom poriadku na území obce Hranovnica
(publikované 11.2.2015)

Referendum 2015 – 7. február 2015 Výsledky hlasovania v obci Hranovnica
(publikované 7.2.2015)

Stavebný úrad: Verejná vyhláška – rozhodnutie stavba „Hranovnica – rekonštrukcia NN a DP z TS Dubina – Píla a zriadenie trafostanice“
(publikované 6.2.2015)

Návrh VZN č.2/2015
o zákaze prevádzkovania niektorých hazadrdných hier na území obce Hranovnica
(publikované 3.2.2015)

Schválené VZN č.1/2015
ktorým sa ruší VZN č.3/2013 o zabezpečovaní a ochrane verejného poriadku
(publikované 3.2.2015)

Stavebný úrad: Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania vysporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č.35-29 Poprad, Dubina II, k.ú. Hranovnica
(publikované 3.2.2015)

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.1.2015)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
(publikované 22.1.2015)

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
(publikované 22.1.2015)

Poučenie na vyplnenie daňového priznania
(publikované 22.1.2015)

Plagát – Ekumenický deň 2015
(publikované 17.1.2015)

Návrh VZN č.1/2015 ktorým sa ruší VZN č.3/2013 o zabezpečovaní a ochrane verejného poriadku
(publikované 14.1.2015)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na obdobie 1.1.2015 – 30.6.2015
(publikované 14.1.2015)

Výberové konanie na miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka
(publikované 12.1.2015)

Stavebný úrad: Verejná vyhláška – rozhodnutie stavba „Pekáreň s predajňou“
(publikované 5.1.2015)

Výročná správa obce Hranovnica za konsolidovaný celok – rok 2013
(publikované 5.1.2015)