Archív publikovaných dokumentov 2016

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu f. Brantner Poprad, s.r.o. na rok 2017
(publikované 27.12.2016)

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.12.2016)

Skládky odpadu na zastávkach – tematická strana
(publikované 17.12.2016)

Návrh rozpočtu obce – príjmy 2017 – 2018 – 2019
(publikované 10.12.2016)

Návrh rozpočtu obce – výdavky 2017 – 2018 – 2019
(publikované 10.12.2016)

Návrh programového rozpočtu obce – príjmy 2017
(publikované 10.12.2016)

Návrh programového rozpočtu obce – výdavky 2017
(publikované 10.12.2016)

Výzva na predloženie ponuky:
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.12.2016)

Príloha k výzve na predloženie ponuky:
Návrh mandátnej zmluvy pre výkon stavebného dozoru projektu „Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.12.2016)

Výzva na predloženie ponuky č.8/2016:
Potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik
(publikované 7.12.2016)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnicana I. polrok 2017
(publikované 5.12.2016)

Zámer nájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Poľnohospodárske družstvo, Hranovnica
(publikované 5.12.2016)

Príloha k zámeru nájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(Príloha k nájomnej zmluve č.125/2016), Poľnohospodárske družstvo, Hranovnica
(publikované 5.12.2016)

Úprava rozpočtu obce Hranovnica č. 4 na rok 2016 – príjmová časť
(publikované 1.12.2016)

Úprava rozpočtu obce Hranovnica č. 4 na rok 2016 – výdavková časť
(publikované 1.12.2016)

Zámer nájmu priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Kamil Sobolič, Poprad
(publikované 28.11.2016)

Formulár žiadosti o sprístupnenie informáciípodľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
(publikované 26.11.2016)

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
(publikované 26.11.2016)

Verejná vyhláška Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor:
Oznámenie o zverejnení návrhu projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ č.35-29 Poprad, Dubina II v k.ú. Hranovica v zmysle §13 ods.1 zákona č.64/1997 Z.z.
(publikované 23.11.2016)

Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 21.11.2016)

Rekonštrukčné práce na objekte modrotlače – tematická strana
(publikované 15.11.2016)

Plagát – Adventné tvorivé dielničky
(publikované 15.11.2016)

Správa hlavného kontrolóra obce Hranovnica zo dňa 20.10.2016, prerokovaná na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 2.11.2016
(priebežná finančná kontrola hospodárenia obce – pokladnica, bankové účty, došlé faktúry)
(publikované 11.11.2016)

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečnému účtu obce Hranovnica za rok 2015 prerokované na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.6.2016
(publikované 11.11.2016)

Plagát – Výkup papiera spoločnosťou Brantner Poprad, s.r.o.
(publikované 10.11.2016)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zastavení konania na predĺženie platnosti stavebného povolenia „Novostavba rodinného domu Hranovnica“ – p. Marek Liptaj s manželkou Danielou
(publikované 9.11.2016)

Novelizované VZN č.1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hranovnica novelizácia č.1 zo dňa 28.10.2016
(publikované 31.10.2016)

Novelizované VZN č.1/2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Hranovnica, novelizácia č.1 zo dňa 29. mája 2015, novelizácia č.2 zo dňa 28.10.2016
(publikované 31.10.2016)

Schválené VZN č.3/2016 o podmienkach držania psov na území obce Hranovnica
(publikované 31.10.2016)

Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za šk. rok 2015/2016
(publikované 28.10.2016)

Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 28.10.2016)

Pozvánka na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 24.10.2016)

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania na predĺženie platnosti stavbného povolenia a upustenie od ústneho prejednania „Novostavba rodinného domu Hranovnica“ – p. Marek Liptaj s manželkou Danielou
(publikované 17.10.2016)

Plagát – Slávnostný akt odhalenia premiestneného pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny v Hranovnici
(publikované 15.10.2016)

Verejná vyhláška Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor:
Oznámenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte a výzva na vyjadrenie sa k veci – p. Anna Majerníková, rod. Chovanová
(publikované 14.10.2016)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor:
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka – p. Mária Vallušová, rod. Hozová
(publikované 14.10.2016)

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:- Slovenská správa ciest a Obec Hranovnica
(publikované 12.10.2016)


Návrh VZN č.3/2016
o podmienkach držania psov na území Obce Hranovnica
(publikované 11.10.2016)

Návrh na doplnenie VZN č.1/2012
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hranovnica
(publikované 11.10.2016)

Návrh na doplnenie VZN č.1/2013
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v Obci Hranovnica
(publikované 11.10.2016)

Knihy zakúpené do obecnej knižnice v roku 2016
(publikované 3.10.2016)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.7/2016:
Stavebné práce – „Vykonanie statického a sanačného zabezpečenia infraštruktúry objektu výroby modrolače v Hranovnici – zastrešenie stodoly s mangľom“
(publikované 3.10.2016)

Plagát – Sýpky Hranovnica
(publikované 14.9.2016)

Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 14.9.2016)

Plagát – Matejovské Scholtzové dni 2016
(publikované 9.9.2016)

Úprava rozpočtu obce Hranovnica č. 3 na rok 2016 – príjmová časť(publikované 5.9.2016)

Úprava rozpočtu obce Hranovnica č. 3 na rok 2016 – výdavková časť
(publikované 5.9.2016)

Plagát – Jesenný hromadný odber krvi
(publikované 2.9.2016)

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.8.2016)

Informácia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 10.8.2016)

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Vladimír Michlík a Viera Michlíková
(publikované 2.8.2016)

Plagát – Púť Kráľovskou cestou 2016
(publikované 31.7.2016)

Kolaudačné rozhodnutie: stavba: „Optická sieť Hranovnica – hlavná trasa“, stavebník: LJ Service, s.r.o. – Verejná vyhláška
(publikované 27.7.2016)

Plagát – Výkup papiera spoločnosťou Brantner Poprad, s.r.o.
(publikované 25.7.2016)

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie:Oznámenie o strategickom dokumente „ÚPN-O Hranovnica, Zmeny a doplnky č.2“
(publikované 18.7.2016)

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku:Račeková Marta, rod. Husárová, SNP č.120, 059 16 Hranovnica
(publikované 15.7.2016)

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku:Husár Jozef, Slnečná č.285, 908 73 Veľké Leváre
(publikované 15.7.2016)

Exekútorsky úrad Trnava: Dražobná vyhláška – nehnuteľnosti KIMOS com. – SK, s.r.o.
(publikované 11.7.2016)

Exekútorsky úrad Trnava: Oznámenie o cene znaleckého posudku na cenu nehnuteľnosti – dražba nehnuteľnosti KIMOS com. – SK, s.r.o.
(publikované 11.7.2016)

Podtatranské múzeum v Poprade pozýva: Program podujatí na 2. polrok 2016
(publikované 8.7.2016)

Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctvak pozemkom v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č.35-8 Dubina III,k.ú. Hranovnica v zmysle §7 zákona č.64/1997 Z.z.- Verejná vyhláška
(publikované 6.7.2016)

Zmena ÚPN-O Hranovnica: Zmeny a doplnky č. 2 – návrh
(publikované 4.7.2016)

Plagát – Memoriál Eduarda Benka 2016 – 40. ročník
(publikované 1.7.2016)

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 27.6.2016)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na užívanie inžinierskej stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním:stavba „Optická sieť Hranovnica – hlavná trasa“- Verejná vyhláška
(publikované 21.6.2016)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, ul. Hviezdoslava 325, 059 16 Hranovnica
(publikované 17.6.2016)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy,ul. SNP 219, 059 16 Hranovnica
(publikované 17.6.2016)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 2. polrok 2016
(publikované 14.6.2016)

Návrh Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2015
(publikované 10.6.2016)

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Milan Čonka
(publikované 7.6.2016)

Plagát – Vernárske folklórne slávnosti 2016 – 9. ročník
(publikované 6.6.2016)

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 3.6.2016)

Schválené Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č.2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hranovnica
(publikované 30.5.2016)

Plagát – Deň obce Hranovnica 2016
(publikované 28.5.2016)

Plagát – Nočná súťaž DHZ „Hincavská naberačka“
(publikované 28.5.2016)

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.5.2016)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č.2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hranovnica
(publikované 12.5.2016)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor: Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č.35-12 Dubina IV, k.ú. Hranovnica v zmysle § 7 zákona č.64/1997 Z.z.
(publikované 11.5.2016)

Plagát – 15. ročník Turičného šachového turnaja
(publikované 8.5.2016)

Plagát – 5. ročník súťaže vo varení kotlíkového „guľáša“ – obec Spišské Bystré
(publikované 8.5.2016)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie: Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“
(publikované 3.5.2016)

Článok – Nové smetné nádoby v obci a nelegálna skládka pneumatík pri ČOV
(publikované 29.4.2016)

Plagát – Deň matiek 2016
(publikované 25.4.2016)

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 25.4.2016)

Úprava rozpočtu obce Hranovnica č. 1 na rok 2016 – výdavková časť – schválená uznesením č.114/2016 na 18. zasadnutí OcZ zo dňa 1.4.2016
(publikované 20.4.2016)

Deň obce Hranovnica 2016 – tematická strana
(publikované 13.4.2016)

Výzva na predkladanie ponúk „Riadenie projektu – externé pre projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 11.4.2016)

Doplnené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č.3/2015 o verejnom poriadku na území obce Hranovnica
(publikované 4.4.2016)

Oznam o jarnom zbere odpadu 2016
(publikované 1.4.2016)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.6/2016: Kompletná rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Hranovnica
(publikované 31.3.2016)

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie: Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 „zákona EIA“ vo veci strategického dokumentu „Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025“
(publikované 30.3.2016)

Plagát – Noc s Andersenom 2016
(publikované 24.3.2016)

Prihláška (s návratkou) na Noc s Andersenom 2016
(publikované 24.3.2016)

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.3.2016)

Program a pozvánka na XXIV. valné zhromaždenie Urbariátu Hranovnica
(publikované 22.3.2016)

Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č.3/2015 o verejnom poriadku na území obce Hranovnica
(publikované 14.3.2016)

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Vladimír Michlík a p. Viera Michlíková
(publikované 14.3.2016)

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Milan Čonka
(publikované 14.3.2016)

Zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa SOŠ Kušnierska brána, Kežmarok
(publikované 14.3.2016)

Plagát – Hľadanie v oblakoch
(publikované 13.3.2016)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 5. marec 2016 Výsledky hlasovania v obci Hranovnica
(publikované 6.3.2016)

Plagát – Výkup papiera
(publikované 1.3.2016)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.2/2016Geodetické práce pre stavbu:Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica
(publikované 24.2.2016)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3/2016Riadenie projektu – externé pre projekt:Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica
(publikované 24.2.2016)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.4/2016Stavebný dozor pre projekt:Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica
(publikované 24.2.2016)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.5/2016Nástroje informovania a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútačaa stálej tabule pre projekt:Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica
(publikované 24.2.2016)

SMS spravodaj – tematická strana k novej informačnej službe pre občanov
(publikované 22.2.2016)

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.2.2016)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“ – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
(publikované 15.2.2016)

Plagát – Jarné prázdniny s knižnicou 2016
(publikované 12.2.2016)

Návrh VZN č.1/2016 o zápise detí do 1. ročníka základnej školy na území obce Hranovnica
(publikované 10.2.2016)

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hranovnica, aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025“
(publikované 8.2.2016)

2% z dane pre Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
(publikované 1.2.2016)

Zápisnica z otvárania obálok na vyhodnotenie Výzvy na predloženie ponuky č.1/2016
(publikované 28.1.2016)

Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 25.1.2016)

Plagát – Ekumenický deň 2016
(publikované 14.1.2016)

Výzva na predloženie ponuky č.1/2016: Potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik
(publikované 14.1.2016)

Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2016 prijímová časť
(publikované 13.1.2016)

Programový rozpočet obce Hranovnica na rok 2016 výdavková časť
(publikované 13.1.2016)

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 8.1.2016)

Schválený rozpočet obce Hranovnica na roky 2016 – 2017 – 2018 prijímová časť
(publikované 7.1.2016)


Schválený rozpočet obce Hranovnica na roky 2016 – 2017 – 2018 výdavková časť
(publikované 7.1.2016)

Knihy zakúpené do obecnej knižnice v roku 2015
(publikované 7.1.2016)

Knihy zakúpené do obecnej knižnice s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2015
(publikované 7.1.2016)

Zmena úradných hodín obecného úradu, matriky a stavebného úradu – tematická strana
(publikované 4.1.2016)