Archív publikovaných dokumentov 2017

Brantner Poprad s.r.o.:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2018
(publikované 29.12.2017)

Schválený finančný rozpočet obce Hranovnica na rok 2018 a návrh na roky 2019, 2020
(publikované 11.12.2017)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 11.12.2017)

Výzva na predloženie ponuky č.12/2017:
Potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik
(publikované 11.12.2017)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Hranovnica – úprava NN siete, 4. etapa
(publikované 11.12.2017)

Správa hlavného kontrolóra obce Hranovnica zo dňa 30.11.2017
prerokovaná na 39. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2017
(priebežná finančná kontrola hospodárenia obce – pokladnica, došlé faktúry, kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu)
(publikované 8.12.2017)

Pozvánka na 39. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 30.11.2017)

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Hranovnica
(publikované 28.11.2017)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na I. polrok 2018
(publikované 26.11.2017)

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 – príjmy
(publikované 22.11.2017)

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 – výdavky
(publikované 22.11.2017)

Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na rok 2018 – príjmy
(publikované 22.11.2017)

Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na rok 2018 – výdavky
(publikované 22.11.2017)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – informatívne dokumenty pre voličov
(odstránené 21.11.2017)

Vyhlásenie výberového konania: 8 pracovných miest členov Miestnej občianskej poriadkovej služby
(publikované 14.11.2017)

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za šk. rok 2016/2017 (Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova)
(publikované 10.11.2017)

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za šk. rok 2016/2017 (Materská škola 2, ul. SNP)
(publikované 10.11.2017)

Výsledky volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja (hlasovanie v obci Hranovnica)
(publikované 4.11.2017)

Výsledky volieb poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (hlasovanie v obci Hranovnica)
(publikované 4.11.2017)

Pozvánka na 38. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 2.11.2017)

Volebné okrsky v obci Hranovnica pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 30.10.2017)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor:
Verejná vyhláška – Schválenie projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ 35-29 Dubina II
(publikované 23.10.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.11/2017:
Zateplenie budovy OcÚ Hranovnica – vzduchotechnika
(publikované 5.10.2017)

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky č.11/2017:
Technická správa
(publikované 5.10.2017)

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky č.11/2017:
Výkaz – výmer
(publikované 5.10.2017)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja
(publikované 28.9.2017)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
(publikované 28.9.2017)

Poľnohospodárske družstvo Hranovnica:
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (Mária Budická, rod. Marková, Spišská Nová Ves)
(publikované 25.9.2017)

Pozvánka na 37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 21.9.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.10/2017:
Stavebné práce – „Obnova NKP modrotlačiarenskej dielne Elemíra Montška v Hranovnici“
(publikované 19.9.2017)

Aktualizácia informácie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 21.8.2017)

Pozvánka na 36. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 17.8.2017)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(publikované 27.8.2017)

Objednávka na prípravu verejných obstarávaní súvisiacich s projektom Komunitné centrum Hranovnica
(publikované 25.8.2017)

Vyhlásenie výberového konania na funkciu učiteľ materskej školy
(publikované 14.8.2017)

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 8.8.2017)

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 1.8.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.9/2017:
Stavebné práce – Predĺženie ul. Mlynská
(publikované 24.7.2017)

Zrušenie verejného obstarávania vyhláseného výzvou na predloženie cenovej ponuky č. 8/2017
(publikované 24.7.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.8/2017:
Stavebné práce – Predĺženie ul. Mlynská
(publikované 11.7.2017)

Dražobná vyhláška (podľa § 140 Exekučného poriadku):
Dražba nehnuteľnosti KIMOS com. – SK, s.r.o.
(publikované 6.7.2017)

Pozvánka na 35. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 6.7.2017)

Správa hlavného kontrolóra obce Hranovnica zo dňa 10.6.2017
prerokovaná na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2017 (priebežná finančná kontrola hospodárenia obce – pokladnica, bankové účty, došlé faktúry)
(publikované 29.6.2017)

Správa hlavného kontrolóra obce Hranovnica zo dňa 2.5.2017
prerokovaná na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2017 (finančná kontrola v ZŠ Hranovnica)
(publikované 29.6.2017)

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečnému účtu obce Hranovnica za rok 2016 prerokované na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2017
(publikované 29.6.2017)

VZN č.2/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 29.6.2017)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 29.6.2017)

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 28.6.2017)

Informácie pre voliča
(publikované 28.6.2017)

Obchodná verejná súťaž č.3/2017:
Predaj topoľovej drevnej hmoty
(publikované 26.6.2017)

Pozvánka na 34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 23.6.2017)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie:
„Predĺženie ul. Mlynská – Hranovnica“
(publikované 22.6.2017)

Vyhlásenie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 19.6.2017)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie:
„Chodník na ulici SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica“
(publikované 19.6.2017)

Pozvánka na 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 16.6.2017)

Návrh VZN č.2/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 12.6.2017)

Výzva na predloženie ponuky:
Samonosné prefabrikované betónové sklady
(publikované 12.6.2017)

Výzva na predloženie ponuky:
Veľkokapacitné nádoby (VOK)
(publikované 12.6.2017)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na II. polrok 2017
(publikované 9.6.2017)

Návrh záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2016
(publikované 9.6.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.7/2017:
Stavebné práce – „Výmena podlahovej krytiny, oprava stropu a výmena svietidiel v časti budovy MŠ I.“
(publikované 7.6.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.6/2017:
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica – Váha a paletové ohrady
(publikované 7.6.2017)

Dražobná vyhláška (podľa § 140 Exekučného poriadku):
Dražba nehnuteľnosti KIMOS com. – SK, s.r.o.
(publikované 31.5.2017)

Obchodná verejná súťaž č.2/2017:
Predaj topoľovej drevnej hmoty
(publikované 29.5.2017)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania:
2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)
(publikované 26.5.2017)

Pozvánka na 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 19.5.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.5/2017:
Oprava miestnej komunikácie na ul. M. R. Štefánika
(publikované 16.5.2017)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: „Chodník na ulici SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica“
(publikované 16.5.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.4/2017:
Stavebné práce – Výmena transformátora pri čistiarni odpadových vôd
(publikované 20.4.2017)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby:
„Chodník na ulici SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica“
(publikované 19.4.2017)

Obchodná verejná súťaž č.1/2017:
Predaj topoľovej drevnej hmoty
(publikované 18.4.2017)

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2112 Slovenský raj do národného zoznamu území európskeho významu
(publikované 18.4.2017)

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 7.4.2017)

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie:
Riaditeľ Základnej školy,  Sládkovičova 510, Hranovnica

(publikované 7.4.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3/2017:
Činnosť stavebného dozoru na stavbe „Zberný dvor“ podľa priloženého výkaz – výmer
(publikované 24.3.2017)

Vyhlásenie výberového konania:
Referent účtovníctva a rozpočtu obce
(publikované 14.3.2017)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania a upustení od ústneho pojednávania: Predĺženie ulice Mlynská – Hranovnica
(publikované 13.3.2017)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustení od ústneho pojednávania: Chodník na ulici SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica
(publikované 10.3.2017)

Informácia o realizácii projektu: „Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.3.2017)

Zrušenie verejného obstarávania vyhláseného výzvou na predloženie cenovej ponuky č. 1/2017
(publikované 3.3.2017)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor:
Verejná vyhláška – ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Poprad
(publikované 2.3.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.2/2017:
Stavebné práce – „Zberný dvor“ podľa priloženého výkaz – výmer
(publikované 1.3.2017)

Prázdniny s knižnicou 2017 – program
(publikované 27.2.2017)

Pozvánka na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 27.2.2017)

Plagát – Jarný hromadný odber krvi 2017
(publikované 26.2.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.1/2017:
Vykonanie výrubu drevín v intraviláne obce Hranovnica
(publikované 22.2.2017)

Pozvánka na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.2.2017)

Formulár žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(publikované 16.2.2017)

Formulár žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(publikované 16.2.2017)

Plagát – Obecný detský karneval
(publikované 16.2.2017)

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(publikované 8.2.2017)

Návrh VZN č.1/2017, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.2 záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica
(publikované 8.2.2017)

Príloha č.1 (zmeny v textovej časti) k návrhu VZN č.1/2017,
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.2 záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica
(publikované 8.2.2017)

Príloha č.2 k VZN č.1/2017 (výrez č. 9/1, č. 9/2, č. 9/3 výkresu č. 9),
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.2 záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica
(publikované 8.2.2017)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor:
Verejná vyhláška – ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Poprad
(publikované 6.2.2017)

Výberové konanie na funkciu vedúceho školskej jedálne
(publikované 3.2.2017)

Propozície a prihláška do súťaže „Krehká krása Batizoviec – Gúľaj sa vajíčko“
(publikované 31.1.2017)

Informácia o štatistickom zisťovaní v obci Hranovnica
(publikované 31.1.2017)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia) – DOC
(publikované 25.1.2017)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia) – PDF
(publikované 25.1.2017)


Plagát – Ženský zákon
(publikované 21.1.2017)


Aktualizácia informácie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“ (publikované 19.1.2017)


Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia
(publikované 17.1.2017)


Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016
(publikované 17.1.2017)


Plagát – Ekumenický deň 2017
(publikované 9.1.2017)

Výsledky 13. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja
(publikované 8.1.2017)

Výzva na predloženie ponuky:
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 5.1.2017)

Príloha k výzve na predloženie ponuky:
návrh mandátnej zmluvy Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 5.1.2017)

Schválený rozpočet obce Hranovnica – príjmy 2017 – 2018 – 2019
(publikované 2.1.2017)

Schválený rozpočet obce Hranovnica – výdavky 2017 – 2018 – 2019
(publikované 2.1.2017)

Schválený programový rozpočet obce Hranovnica – príjmy 2017
(publikované 2.1.2017)

Schválený programový rozpočet obce Hranovnica – výdavky 2017
(publikované 2.1.2017)